افغانستان – حمله بر پوهنتون امریکایی (۲۴ آگست ۲۰۱۶ / ۳ سنبله ۱۳۹۵)

فرانسه حمله ای که بتاریخ ۲۴ آگست (۳ سنبله) پوهنتون امریکایی افغانستان را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن چندین محصل، دو پولیس و مجروح شدن ده ها تن دیگر گردید، تقبیح می نماید.

JPEG

ما مراتب تأثرات و تسلیت خودرا به خانواده های قربانیان و حکومت افغانستان تقدیم می داریم.

آماج قرار دادن یک نهاد تحصیلات عالی غیر قابل توصیف و توجیه بوده و دسترسی به تعلیم و تربیه برای انکشاف افغانستان یک امر اساسی است. فرانسه شجاعت نیروهای امنیتی افغانستان را که به این حمله نقطه پایان گذاشتند، ستایش می کند. ما در این آزمون المناک در کنار افغانستان می ایستیم.

مراجعه شود به : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attaque-de-l-universite-americaine-24-08-16

تاریخ نشر 28/08/2016

قسمت بالایی صفحه