افغانستان – حمله بر قول اردو (جمعه،۲۱ اپریل ۲۰۱۷ / اول ثور ۱۳۹۶)

کشور فرانسه حمله مورخ ۲۱ اپریل (اول ثور) بر قول اردو مزارشریف در ولایت بلخ را که منجر به جان باختن بیش از صد تن و مجروح شدن ده ها تن دیگر گردید، تقبیح می کند.

فرانسه در این فضای سوگ و اندوه و در چنین حالت المناکی، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان تقدیم می دارد.

فرانسه از مقامات افغانستان در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی پشتیبانی می نماید، و جرأت و شهامت نیروی های افغانی را می ستاید.

JPEG
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attaque-contre-une-caserne-21-04-17

تاریخ نشر 25/04/2017

قسمت بالایی صفحه