افغانستان – حملهء دهشت افگنی در کابل (۸ مار چ ۲۰۱۷ / ۱۸ حوت ۱۳۹۵)

فرانسه با بهت و نگرانی از حمله بر شفاخانه نظامی واقع در مرکز کابل اطلاع حاصل نمود ؛ این حمله منجر به کشته و مجروح شدن تعداد کثیری گردیده است.

حمله بر شفاخانه یک جنایت قبیح و منفور محسوب می گردد و بیانگر وحشتی است که مقامات افغانی به مبارزه علیه آن تعهد سپرده اند.

فرانسه از شجاعت و مسلکی بودن نیروهای امنیتی افغانستان که موفق به تخلیه اکثریت مریضان از آن شفاخانه شدند و در مهار کردن دهشت افگنان به نبرد خود ادامه دادند، قدردانی و استقبال می نماید.

فرانسه مراتب تسلیت و همدردی خویش را به بستگان قربانیان و به کُمیته بین المللی صلیب سرخ تقدیم می دارد. ما بر پشتیبانی مان از مقامات افغانستان در راستای مبارزه با دهشت افگنی تأکید مجدد می ورزیم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attaque-terroriste-a-kaboul-08-03-17

تاریخ نشر 09/03/2017

قسمت بالایی صفحه