افغانستان – حملهء دهشت افگنی – اطلاعیهء ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۳۱ می ۲۰۱۷ / ۱۰ جوزا ۱۳۹۶)

با خشم و انزجار از حملهء ای که صبح روز چهارشنبه ۳۱ می (۱۰ جوزا) در کابل، در ساحهء دیپلوماتیک شهر انجام یافت، اطلاع حاصل نمودم. افغانستان یکبار دیگر هزینه سنگینی به دهشت افگنی می پردازد.

ما مراتب تسلیت و همدردی مان را به خانواده های جمع کثیر قربانیان این سوءقصد مرگبار تقدیم می داریم. این سوءقصد افغانستان را همانند کُل جامعه جهانی هدف قرار داد، جامعه جهانی ای که مردم این کشور را بواسطهء تعهد کارکنان موسسات بین المللی و غیر حکومتی پشتیبانی می کند.

فرانسه مقامات و مردم افغانستان را و همچنان کشورهای که سفارتخانه های شان با این حمله بزدلانه و وحشیانه آماج قرار گرفته و صدمه دیده است، از همبستگی تام خویش اطمینان می دهد.

من از مرکز بحران و حمایت، و همچنان از سفارت ما مقیم در کابل که متقبل خسارات مادی گردیده است، خواستم تا مرا از تبعات و عواقب این سوءقصد مطلع نگه دارند.

من از فعالیت و ایثار کارمندان سفارت فرانسه در کابل که جهت ثبات و صلح، هر روز در راستای همکاری با مقامات، نهادها و جامعهء مدنی افغانستان سعی و تلاش می ورزند، ستایش و قدردانی می نمایم. تأمین امنیت شان اولویت کاری ام است.

فرانسه در قبال مبارزه علیه هراس افگنی، درکنار افغانستان می ایستد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attaque-terroriste-declaration-de-jean-yves-le-drian-31-05-17

تاریخ نشر 01/06/2017

قسمت بالایی صفحه