افغانستان – حملهء دهشت افگنانه بر پوهنتون کابل (۳ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی / ۱۳ عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی) [fr]

جمهوری فرانسه وقوع حملهء دهشت افگنانه دیروز بر پوهنتون کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. این سوءقصد مرگبار و فظیع قربانیان غفیری بجا گذاشت که اکثریت شان را محصلین تشکیل می دهند. جمهوری فرانسه مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به خانواده ها و اقارب قربانیان این واقعه تقدیم می دارد، وخواهان شفأی عاجل به مجروحین است.

این سوءقصد بزدلانه یک هفته بعد از انجام حملهء شنیع بر یک مرکز تعلیمی واقع غرب پایتخت کابل، و آنهم در جو و فضای که افراد ملکی از ماه ها بدینسو عمداً آماج قرار می گیرند، بوقوع می پیوندد.

جمهوری فرانسه درحالیکه مردم افغانستان روزانه تحت تهدیدات دائمی وقوع سوءقصدها زندگی می نمایند، در این آروین و آزمون، همدردی و همبستگی کامل خویش را با مردم و مقامات افغانستان تأیید می کند. ما خواهان استقرار یک آتش بس عاجل هستیم، و بر تحقق امر مبتنی بر تأمین حفاظت از افراد و آحاد ملکی از جانب جمیع فعالانی صادقانه متعهد به داعیهء صلح، اصرار می ورزیم.

تاریخ نشر 04/11/2020

قسمت بالایی صفحه