افغانستان : بمباردمان بر شفاخانهء کندز (3 اکتوبر 2015 مطابق به 11 میزان 1394) [fr]

فرانسه از بمباردمان بر شفاخانهء کندز در افغانستان که منجر قربانی شدن عده کثیری، منجمله نُه کارمند طبیبان بدون سرحد گردیده است، اظهار تأثر و تأسف می نماید. فرانسه همبستگی خویش را به خانوده های قربانیان و همچنان به اقارب مجروحین تقدیم می دارد.

فرانسه در زودترین فُرصت خواهان رسیدگی و تحقیق برعلل این واقعهء المناک است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه