افغانستان – بمباردمان بر شفاخانهء طبیبان بدون مرز در کندز (5 اکتوبر 2015 – 13 میزان 1394) [fr]

لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه دیروز دوشنبه به مِگو تِرزیان رئیس طبیبان بدون مرز فرانسه (اِم.اِس.اِف فرانس) تیلفون نمود و مراتب همبستگی و تسلیت خودرا در قبال بمباران شفاخانهء کندز که یومِ شنبه 3 اکتوبر (11 میزان) صورت گرفت، به وی ابراز داشت.

لوران فابیوس اظهار امیدواری نمود تا در زمینه علل و شرایط این فاجعه ای که منجر به کشته شدن نُزده تن، منجمله نُه عضوء موَسسه طبیبان بدون سرحد گردید ، وضاحت تام داده شود.

تاریخ نشر 06/10/2015

قسمت بالایی صفحه