افغانستان : باید بذل تلاش ها را در راستای محافظت از افراد ملکی مضاعف کرد [fr]

افغانستان : متن سخنرانی آقای نیکولا دو ریویِر، نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – شورای امنیت – جمعه، ۲۶ جولای ۲۰۱۹ میلادی / ۴ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی

JPEG

"آقای رئیس، تشکر -

لطفاً، نخست از همه به من اجازه بفرمایید تا مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان سوءقصد های که دیروز کابل را آماج قرار داد، تقدیم بدارم. یک بار دیگر، مردم ملکی گرفتار و درگیر وضعیت و حالت اسفناک گردیدند. من از خانم امینه محمد، معاونهء منشی عمومی سازمان ملل متحد از بابت سخنرانی اش، و علی الخصوص بخاطر بازدیدی که موصوفه هفته گذشته از افغانستان بعمل آورد، تشکر می نمایم. انجام این دیدار یک پیام قوی را درمورد اشتراک و حفاظت زنان گسیل داشت. می خواهم در اینجا نیز به خانم دی کارلو از ارائهء تشریحات و تفصیلات لازمه اش، و به خانم افغانی از بهر تعهداش در راستای ادغام زنان در زندگی سیاسی افغانستان اظهار سپاس و امتنان نمایم. بالاخره، از کشورهای پئروو، آلمان و اندونیزیا بخاطر ابتکار شان جهت انتظام و انسجام این جلسه مشکور و ممنونم. مساوات میان زنان و مردان و اشتراک زنان یک اولویت دیپلوماسی فرانسه بشمار می آید که از جانب رئیس جمهور ماکرون در قارهء اروپا، در گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" و همچنان نیز در سازمان ملل متحد هدایت گردیده و به پیش برده می شود. ما از اینکه امروز فُرصت انجام تبادل نظرات را درعرصه متذکره بدست آوردیم، احساس شعف و مسرت می نماییم.

من امروز دو مشاهده اساسی ذیل را ابراز داشته و تسجیل می دارم :

۱)- مشاهدهء نخست تمرکز بر مسئلهء محافظت از زنان دارد. زنان آنطوریکه بیست و چهار ساعت اخیر مجدداً معضل را برجسته و هویدا ساخت، نخستین قربانیان منازعه استند. ما نباید از نظر دور داشته باشیم که هنوزهم زنان بخصوص در مناطقی تحت تسلط طالبان هدف بدترین خشونت ها قرار می گیرند. فرانسه پشتیبانی تام خویش را از افغانستان، و از بذل تلاش های دوامدار حکومت جهت حفاظت زنان از خشونت ها، خاصتاً حفظ از خشونت های جنسی تذکار مجدد می دهد. ما از تعهدات سپرده شده در راستای تطبیق کامل راهکار عملکردی تحت عنوان "زنان، صلح و امنیت" استقبال می نماییم، و از افغانستان می طلبیم تا با حمایت و همکاری مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد – "یوناما / مانوا" و جامعهء جهانی، به بذل جد و جهد خویش در همین راستا ادامه دهد. ما اهمیت برنامه موسوم به "سپُتلایت" – "نورافکن" اتحادیهء اروپا را جهت تقویت مبارزه علیه اعمال خشونت ها بر زنان، و همچنان زمینه سازی و ترویج خودکفایی شان و مساوات زنان و مردان یادآور می شویم.

۲)- مشاهده ثانی ام متمرکز است بر اشتراک زنان در روند صلح و زندگی سیاسی افغانستان. این مأمول باید بیش از هر زمانی دیگری، در قلب تشویش ها و نگرانی های حکومت افغانستان، مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد – "یوناما / مانوا" و جامعهء بین المللی جا داشته باشد. روند صلح برای اینکه تداوم زمانی یابد و به انتظارات و توقعات جمیع مردم پاسخ دهد، باید ادغامی باشد. اشتراک مستقیم و چشم گیر زنان در مذاکرات صلح، یک امر الزامی بحساب می آید. فرانسه از حصول پیشرفت ها حین تدویر جلسه مورخ ۷ و ۸ جولای (۱۶ و ۱۷ سرطان) دوحه استقبال می کند. ما در ماه جون (ماه جوزا) گذشته در شهر پاریس از یک هیئتی مرکب از پانزده زن افغان جهت انجام بحث و تبادل نظرات درمورد نقش شان در روند صلح، و تعلیم و تعلم در امر پیش بُرد مذاکره پذیرایی و میزبانی نمودیم. با این وجود، طی مسیر و قطع منازل بصوب این هدف هنوز حاوی مراحل طولانی بوده، و تحفظ و تقویه دست آوردها افغانستان درعرصهء حقوق بشر – منجمله حقوق زنان – باید یک اولویت مطلق محسوب گردد.

معذالک، پیگیری بذل سعی و تلاش ها بنفع اشتراک کامل زنان در زندگی سیاسی و در روندهای انتخاباتی، و این درحالیکه محض دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، یک امر اساسی توصیف می گردد. لیکن پیشرفت های در زمینه ثبت و مرقوم گردیده است، زیرا منبعد %۳۵ مجموع رأی دهندگان را در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر (ماه میزان) آینده زنان تشکیل می دهند ؛ به عبارت دیگر، این رقم نسبت به انتخابات قوهء مقننه ماه اکتوبر (۲۰ اکتوبر / ۲۸ میزان) گذشته %۸ افزایش را نشان می دهد. ما حکومت افغانستان را به اتخاذ تمامی تدابیر لازمه ای که زمینهء رأی دهی را به جمیع زنان افغان مساعد می سازد، ترغیب و تحریض می نماییم. اما، جای تأسف و تلهف است که هیچ خانمی به انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ سپتامبر (۶ میزان) نامزد نیست. زنان با معضلات عدیده ای مواجه اند، از ارعاب وتهدیدات جسمی گرفته تا عدم امکانات و ابزار مالی. معهذأ، پشتیبانی مان درچوکات مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد – "یوناما / مانوا" و فراتر از آن ضروراً پا برجا باقی می ماند.

آقای رئیس،

به عنوان نتیجه گیری، به من اجازه بفرمایید تا در چنین مرحله خطیر و سرنوشت سازی، سه اولویتی را که باید بر آن بذل تقلا و تلاش های مان تمرکز داشته باشد، مجدداً تأیید نمایم : الف)- اولاً، مضاعف بذل جد و جهد برای محافظت از مردم ملکی، منجمله کارمندان امور بشردوستانه و صحی، و ارائهء پاسخ به نیازمندی های بشردوستانه ؛ ب)- ثانیاً، سمت و سو دهی بذل تلاش ها بسوی یک صلح تفاهمی و مستمر در سرزمین افغانستان ؛ ج)- ثالثاً و در آخر سخن، تأمین برگزاری و روال سالم و مناسب انتخابات ریاست جمهوری. برای جامعهء جهانی و بخصوص برای شورای امنیت سازمان ملل متحد یک امر حتمی و الزامی است تا به همگامی و همسویی با افغانستان در قوس خط السیر این خطه بصوب صلح، مردم سالاری و انکشاف ادامه دهند.

آقای رئیس، از عطف توجه تان در زمینه ممنون و سپاسگزارم."

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه