افغانستان – انجام پرواز تخلیه (۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی / ۱۴ عقرب ۱۴۰۰ هجری شمسی)

بتاریخ ۱۴ عقرب سال ۱۴۰۰ هجری شمسی مصادف به ۵ نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، یک عملیه جدید تخلیه از سوی دولت قطر میان کابل و دوحه تنظیم و تنسیق یافته، مرعی الاجرا گردید. انجام عملیه هوایی متذکره به ۳۹ تن از افغان ها اعم از اناث و ذکوری که ازبابت تعهدات شان علی الخصوص د رعرصه های فرهنگی، رسانه ای و عدلی و قضایی، و یا بخاطر همکاری و تعاون شان با جمهوری فرانسه، بخصوص تحت خطر و تهدید قرار دارند، زمینهء تحفظ و حراست از جان ایشان را مساعد می کند.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در اوایل هفته آینده امر انتقال افراد فوق الذکر را بصوب سرزمین فرانسه ترتیب و تنظیم خواهد بخشید.

جمهوری فرانسه مراتب امتنان و سپاس خویش را به مقامات دولت قطر از بهرعون و مدد قاطعانه شان در این راستا که از تاریخ ۱۲ سپتامبر گذشته بدینسو، فُرصت تخلیهء ۲۳۶ تن را بذریعهء ۹ پرواز فراهم نمود، تقدیم می دارد.

تمام شعبات عرضهء خدمات ذیصلاح دولت فرانسه، عندالامکان، جهت تشریک مساعی و سهمگیری در عملیات جدید تخلیه، کاملاً بسیج است.

تاریخ نشر 14/11/2021

قسمت بالایی صفحه