افغانستان – انجام عملیه بشردوستانه مشترک جمهوری فرانسه و دولت قطر بنفع مردم افغانستان – خبرنامهء مشترک (۳ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی / ۱۲ قوس ۱۴۰۰ هجری شمسی)

بروز پنجشنبه ۲ دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۱ قوس سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، جمهوری فرانسه و دولت قطر یک عملیه بشردوستانه مشترک را بنفع مردم افغانستان مدیریت و هدایت نمودند. انجام عملیه متذکره به مملکتین زمینهء گسیل تقریباً ۴۰ تُن تجهیزات طبی، مواد غذایی، و اسباب و لوازم زمستانی منوط به سازمان های بین المللی در افغانستان را فراهم کرد.

محتوای عون و هبهء جمهوری فرانسه عمدتاً مرکب از تجهیزات طبی برای انستیتیوت فرانسه برای مادر و طفل – (ای.ام.اف.او.) در شهر کابل بود و بذریعهء یک پرواز نظامی ای که از سوی دولت قطر تأمین گردید، به کشور افغانستان انتقال یافت.

تعمیل این عملیهء بشردوستانه مشترک آیینهء مشارکت پایدار و فشرده میان جمهوری فرانسه و دولت قطر و همچنان تعهد مملکتین مان در راستای استظهار و پشتیبانی از مردم افغانستان محسوب می گردد.

جمهوری فرانسه و دولت قطر از ورای حمایت خاص و استثنأیی از جامعهء مدنی و سازمان های بین المللی، به همکاری تنگاتنگ شان در قبال سهم و تعاون به بهبود حالات و شرایط امور بشردوستانه و اضطلاع ثبات در سرزمین افغانستان ادامه خواهند داد.

تاریخ نشر 07/12/2021

قسمت بالایی صفحه