افغانستان – انتخابات ریاست جمهوری - (۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ / ۶ میزان ۱۳۹۸) [fr]

بروز شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۶ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی، دور نخست انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردید.

بر بذل تلاش های دولت افغانستان جهت تأمین برگزاری انتخابات، و آنهم درحالیکه شرایط امنیتی کماکان مخدوش و وخیم است، باید تأکید ورزید، و آن را خاطرنشان ساخت.

ما از جرأت و عزم راسخ رأی دهندگانی که جهت اشتراک در انتخابات به تهدیدات گروه های دهشت افگن وقعی نگذاشته و درمقابل آنها استقامت و متانت شان را به اثبات رسانیدند، استقبال و ستایش می نماییم. ما به عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان که باوجود وقوع حملات، و سیطرهء جو و فضای تهدیدات، زمینهء برگزاری انتخابات را مساعد ساختند، درود فرستاده، و به ایشان مراتب تبریکات و تهنیات مان را ابراز می داریم. ما سوءقصدهای را که در روز مذکور منجر به قتل چندین فرد ملکی و تعداد کثیری پولیس گردید، شدیداً محکوم می نماییم.

این دیگر منوط به کُمیسیون های ذیصلاح می گردد تا نتایج انتخابات را اعلان نمایند. ما ادامهء روند انتخاباتی را دقیقاً پیگیری خواهیم کرد، و از همه طرفین کارزار انتخاباتی می طلبیم تا در راستای شفافیت انتخابات متعهد بوده، و نتایج آن را بپذیرند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه