افغانستان – اشتراک آندرهِ والینی، منشی دولت مسئول انکشاف فرانسه در کنفرانس وزارتی تمویل کنندگان (بروکسِل، ۵ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۱۴ میزان ۱۳۹۵)

PNG

آقای آندرهِ والینی، منشی دولت مسئول انکشاف و امور مجتمع فرانسوی زبانان، از فرانسه در
کنفرانس وزارتی تمویل کنندگان درمورد افغانستان که امروز در بروکسِل پایتخت بلژیک دایر می گردد، نمایندگی می نماید.

JPEG

هدف از کنفرانس بروکسِل، بحث و بررسی روند اصلاحاتی که از سوی سران افغان جهت تحکیم ثبات کشور و بهبود حکومتداری اش روی دست گرفته شده، و نیز تأیید تعهد جامعهء بین الملل در قبال بازسازی و انکشاف افغانستان است.

JPEG

کشور فرانسه که از دیر ایامی شریک مقامات افغان است، در این جد و جهد جهانی برای افغانستان با امدای به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو طی پنج سال آینده، خاصتاً در بخش های اساسی مانند تعلیم و تربیه، و صحت، سهم خواهد گرفت.

لطفاً در اینجا کلیک نمایید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-participation-de-andre-vallini-a-la-conference-ministerielle-des

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه