افغانستان از دیدگاه سیاحان و نویسندگان [fr]

افغانستان، خاصتاً بوسیلهء نوشته های عدیده ای که مردان و زنان اهل ادب و ادبیات فرانسوی و نویسندگان فرانسوی زبان بدآن کشور وقف کرده اند و یا بذریعهء آثار آنانیکه کتب شان به لسان فرانسوی برگشتانده و ترجمه شده، خیال و تصور فرانسوییان را همیشه رقم زده و بخود مشغول نگه داشته است.

PNG

برای دریافت یک چشم اندازی لابد موَجز بر نوشتاری که اما حتماً شما را به مطالعه و کاوش ادبی و تاریخی وا خواهد داشت، اینجا کلیک نمایید : http://www.ambafrance-af.org/L-Afgh....

در بخش مجازی مذکور متنی را که نوشتهء آقای ژان –میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان است و در دو نشست عامه به قرائت گرفته شده و مورد بحث واقع گردیده است : یعنی، طی کنفرانس نخست در پوهنتون امریکایی افغانستان و در گردهمایی ثانی در پوهنتون افغان – سویس کابل، اخذ بدارید.

مروری بر کتابنامه های دربارهء افغانستان را که در این سایت بخدمت تان تقدیم می کنیم، نیز فراموش ننمایید :

http://www.ambafrance-af.org/-Cultu...

تاریخ نشر 06/03/2016

قسمت بالایی صفحه