افغانستان، کابل – نمایندگی جمهوری فرانسه در دهه سی سده بیستم میلادی مطابق به دهه ده سده چهاردهم هجری شمسی

چند قطعه عکس تاریخی و دلچسپ از ساختار، نظم و ترتیب بیرونی و داخلی عمارت نمایندگی جمهوری فرانسه در کابل، پایتخت دولت شاهی افغانستان – دهه ده سده چهاردهم هجری شمسی / دهه سی سده بیستم میلادی – (از آرشیف مصور روابط بین الملی، بخش آسیا ... وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه)

JPEG Kaboul - la légation de France et le jardin 1932
کابل – نمایندگی جمهوری فرانسه و باغ - سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Kaboul - la légation de France et le jardin 1932
کابل – نمایندگی جمهوری فرانسه و باغ – سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Kaboul - la légation de France vers 1932
کابل – نمایندگی جمهوری فرانسه – حوالی سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Kaboul - l’escalier d’honneur de la légation de France 1932.
کابل – زینه خاص پذیرایی از مهمانان برجسته نمایندگی جمهوری فرانسه – سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Kaboul - le vestibule de la légation de France 1932
کابل – اتاق ورودی یا دهلیز نمایندگی جمهوری فرانسه – سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Kaboul - le grand salon de la légation de France 1932
کابل – اتاق نشیمن بزرگ نمایندگی جمهوری فرانسه – سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Kaboul - la salle à manger de la légation de France 1932.
کابل – اتاق طعامخوری نمایندگی جمهوری فرانسه – سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Kaboul - le petit salon de la légation de France 1932
کابل – اتاق نشیمن کوچک نمایندگی جمهوری فرانسه – سال ۱۹۳۲ میلادی – ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Kaboul - le petit salon et le boudoir de la légation de France vers 1932.
کابل – اتاق نشیمن کوچک و اتاق پذیرایی خصوصی نمایندگی جمهوری فرانسه – سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG La véranda de la légation de France à Paris 1931
ایوان نمایندگی جمهوری فرانسه در پاریس – سال ۱۹۳۱ میلادی / ۱۳۱۰ هجری شمسی

تاریخ نشر 01/02/2018

قسمت بالایی صفحه