افغانستان، کابل – سال های ۱۹۲۲، ۱۹۲۳ و ۱۹۳۲ میلادی مصادف به سال های ۱۳۰۱، ۱۳۰۲ و ۱۳۱۱ هجری شمسی

چند عکس تاریخی و ماندگار بخصوص از باشندگان، آبدات ... و ساخت و ساز کابل پایتخت افغانستان در اوایل سده چهارده هجری شمسی / نیمه اول سده بیست میلادی – (از آرشیف مصور روابط بین الملی، بخش آسیا ... وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه)

JPEG Afghanistan, Kaboul. Défilé du jour de l’an. A gauche, le roi Amânoullâh vers 1923.
افغانستان، کابل – رژهء یوم سال نو – سمت چپ عکس شاه امان الله خان - حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, Kaboul. La fête des éléphants vers 1923.
افغانستان، کابل – "جشن فیل ها" - حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, Kaboul. La fête des éléphants vers 1923.
افغانستان، کابل – "جشن فیل ها" - حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, Kaboul. Les éléphants royaux vers 1923.
افغانستان، کابل – فیل های شاهی - حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, Kaboul. Chasse royale, le retour des éléphants vers 1923.
افغانستان، کابل – شکار شاهی، برگشت فیل ها - حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, Kaboul. Les jardins du palais vers 1923
افغانستان، کابل – باغ های قصر شاهی ارگ - حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, Kaboul - A l’arrière-plan au centre, le mausolée de l’émir Timour vers 1923.
افغانستان، کابل – درعقب باشندگان و در وسط عکس مقبرهء تیمور شاه قرار دارد - حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, Kaboul, jardin de la légation de France vers 1923
افغانستان، کابل – منظر بالاحصار و مقبره تیمور شاه در این عکسی که از باغ نمایندگی جمهوری فرانسه در کابل حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی تعبیه گردیده است، بچشم می خورد.

JPEG Afghanistan, Kaboul. Le palais du roi, vu depuis la légation de France vers 1923
افغانستان، کابل – عکس قصر پادشاه - ارگ شاهی که از مقر نمایندگی جمهوری فرانسه در کابل حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی گرفته شده است.

JPEG Afghanistan, Kaboul. Réception dans les jardins de Bagh-e Bâlâ, ancienne résidence du roi Abdour Rahmân Khân. Devant le bassin, des enfants des écoles et une musique militaire vers 1923
افغانستان، کابل – باغ و حوض باغ بالا، مقر سابق امیر عبدالرحمن خان - در مقابل حوض این باغ تاریخی اطفال مکاتب و قطعهء موزیک نظامی کشور حین نواختن در یک محفل پذیرایی حضور دارند - حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Vue de Kaboul vers 1932
نمای از یک سرک شهر کابل - حوالی سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Vue de Kaboul vers 1932
نمای از بازار شهر کابل - حوالی سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Vue de Kaboul vers 1932
نمای از یکی از بازارهای شهر کابل - حوالی سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Afghanistan. La garde royale vers 1923.
افغانستان – گارد شاهی - حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Afghanistan. Soldat en faction vers 1923
افغانستان – یک عسکر افغان در حال گزمه - حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Afghanistan. La plaine de Kaboul vers juin 1922
افغانستان – دند یا ساحه هموار کابل - حوالی ماه جون ۱۹۲۲ میلادی / جوزا – سرطان ۱۳۰۱ هجری شمسی

JPEG Afghanistan. Vue de Kaboul vers juin 1922
افغانستان – نمای از استالف ولایت کابل - حوالی ماه جون ۱۹۲۲ میلادی / جوزا – سرطان ۱۳۰۱ هجری شمسی

تاریخ نشر 28/12/2017

قسمت بالایی صفحه