افغانستان، کابل – در دهه های بیست و سی سده بیستم میلادی مطابق به اوایل و دهه ده سده چهاردهم هجری شمسی – (قسمت دوم)

چند عکس تاریخی و ماندگار بخصوص از باشندگان، آبدات ... و ساخت و منظر کابل پایتخت افغانستان در اوایل سده چهارده هجری شمسی / نیمه اول سده بیست میلادی – (از آرشیف مصور روابط بین الملی، بخش آسیا ... وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه) – قسمت دوم

JPEG Rue principale de Kaboul
افغانستان – سرک عمومی کابل – حوالی سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG La rivière de Kaboul vers 1932
افغانستان – دریای کابل – حوالی سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Chemin de fer à Darullamân années 20
افغانستان، کابل - خط آهن شهری واقع دارالامان در دهه بیست سده بیستم میلادی / دهه نخست سده چهاردهم هجری شمسی)

JPEG Afghanistan, Kaboul. Groupe d’hommes vers 1923
افغانستان، کابل – گروهی از مردان – حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Afghanistan. Bâtiment officiel. vers 1924
افغانستان – عمارت دولتی – حوالی سال ۱۹۲۴ میلادی / ۱۳۰۳ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, Kaboul. Réception dans les jardins de Bagh-e-Bâlâ, ancienne résidence du roi Abdour Rahmân Khân vers 1923
افغانستان، کابل – محفل پذیرایی و میزبانی در باغ بالا، مقر اقامت اسبق امیرعبدالرحمن خان – حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

JPEG Kaboul - la légation de France et le jardin 1932
افغانستان، کابل – نمایندگی جمهوری فرانسه و باغ - سال ۱۹۳۲ میلادی / ۱۳۱۱ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, route de Djalalabad à Kaboul. Maurice Fouchet, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire, attend à la frontière vers 1924
افغانستان – سرک جلال آباد – کابل، شهرک سرحدی تورخم – (آقای موریس فووشهِ، وزیر تام الاختیار و فرستاده فوق العاده جمهوری فرانسه حین انتظار قبل از عبور از مرز) – حوالی سال ۱۹۲۴ میلادی / ۱۳۰۳ هجری شمسی

JPEG Afghanistan, Kaboul, légation de France. Travaux de terrassement du jardin, élephant tirant un rouleau compresseur vers 1923
افغانستان، کابل – نمایندگی جمهوری فرانسه – فیل در حال کش کردن لوله سنگین هموارسازی زمین حین انجام کار خاکبرداری باغ مقر فرانسه – حوالی سال ۱۹۲۳ میلادی / ۱۳۰۲ هجری شمسی

تاریخ نشر 11/01/2018

قسمت بالایی صفحه