افغانستان – اعلامیهَ رئیس جمهورِ فرانسه در قبال سوَقصد انتحاری در انستیتیوت فرانسه در کابل [fr]

JPEG

من سوَقصد انتحاری شنیعی را که در داخل انستیتیوت فرانسه در افغانستان بوقوع پیوست، محکوم می کنم.
مراتب همبستگی فرانسه را به قربانیان و به خانواده هایشان ابراز می دارم.

دهشت افگنان با هدف قرار دادن این محلِ گفتمان، فرهنگ و پدیدهَ خلاقیت را نشان تیرخود ساختند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه