افسران پولیس افغان تحت آموزش طویل المدت زبان در فرماندهی مکاتب ژاندآرمری روشفور فرانسه [fr]

دو افسر و یک ساتنمن نیروهای امنیتی افغان (پولیس ملی و پولیس نظم عامه) در کورس بین المللی زبان فرانسوی روشفور شامل شدند و درآنجا دورهً تکمیلی زبان فرانسوی را تعقیب می کنند. هدف آموزش پیگیر و سریع طی سه ماه برای این افسرانی که بواسطهً بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل انتخاب شده اند، بعدآ آمادگی به تعلیمات طویل المدت مسلکی تخصصی در فرانسه می باشد.
افسران مذکور معئی سمونوال فیلیپ شولوو مشاور ریاست مرکزی امنیت قوماندانی عمومی نظم عامه، از سوی لوی پاسوال آلن ژیورژی فرمانده مکاتب ژاندارمری پذیرایی شدند.

JPEG

تاریخ نشر 26/10/2014

قسمت بالایی صفحه