افتتاح مرکز تربیه معلم در نجراب [fr]

سفارت فرانسه (بخش انکشافی در کاپیسا و سروبی) اعمار و تجهیز مرکز تربیه معلم در نجراب (ولایت کاپیسا) را تمویل نمود. این مرکز توسط والی ولایت به تاریخ 2 اکتوبر سال 2013 رسماً افتتاح گردید.
این مرکز جدید تربیوی کاملاً مجهز بوده و آموزش های نخستین و مدوام را میتوان به معلمین دوره های ابتداییه و ثانویه ارائه نمود. این مرکز دارای هشت اتاق درسی مجهز با لابراتوار های ساینسی و یک کتابخانه بوده که ظرفیت دو صد شاگرد را دارا میباشد. موجودیت یک مرکز تربیوی در سطح محلی باعث ازدیاد رقم معلمین اناث و دسترسی دختران به تعلیم و تربیه خواهد گردید چونکه گشت و گذار از یک محل به محل دیگر در مرکز ولایت برای دختران جوان مشکل میباشد.
از سال 2011 بدینسو، ولایت کاپیسا از کمک فرانسه برای انکشاف سیستم معارف اش بهرمند میباشد. جهت پاسخ به درخواست مقامات افغانی، فرانسه نه تنها در گسترش تعداد مکتبها بلکه در تقویت ظرفیتها نیز کار مینماید. این تعهد، در چوکات معاهده دوستی و همکاری که بین دو کشور به امضا رسیده است نیز تذکر یافته است. این معاهده نشاندهنده تعهد عمیق فرانسه به انکشاف مهارتهای محلی و دسترسی همگان به یک آموزش با کیفیت، میباشد.

تاریخ نشر 06/11/2013

قسمت بالایی صفحه