افتتاح مرکز تداوی چشم و کلینیک دندانِ انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال یا "آی.ام.اف.او." [fr]

سفیر فرانسه بتاریخ 8 نوامبر 2014 مطابق 17 عقرب 1393، مرکز جدید معالجهَ چشم و کلینیک دندان انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال یا " آی.ام.اف.او." را افتتاح کرد. رئیس اجرائیه داکتر عبدالله عبدالله خودشان داکتر چشم و امضآکننده اولین موافقتنامهَ 2006 که منجر به ایجاد انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال شد، با حضور داشت خانم داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه و خانم نورجهان ماوانی نمایندهَ دیپلوماتیک شبکهَ توسعوی آغا خان، مراسم را ریاست می کرد.

این واحد جدید طبی که مکملآ از سوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه تمویل می شود، دارای تجهیزات نهایتآ عصری بوده و کارمندان جوانیکه در کانادا، فرانسه و بلژیک آموزش دیده اند، در آنجا اجرای وظیفه می کنند. این واحد، تداوی استوار برستانداردهای بین المللی تکالیف دید و دندان را به مردم محل ارائه می کند. واحد طبی مذکور متشکل است از چهار اتاق معاینه، اتاق های شعاع لایزر، عکس گیری از توازن و نظم دید بذریعهَ شعاع، انعکاس دهندهَ خودکار و یک محل نگهداری وسایل چشم.
پیش بینی شده است که مرکز معالجهَ چشم طی 15 سال آینده از حدوداً 000 200 مراجعه به معاینات در کلینیک، 000 32 جراحی روز و از 000 66 مراتب تعاملات طبی پذیرایی خواهد توانست (بروز پرده چشم، تنگ شدن مورگهای چشم، عمل اصلاح نزدیک بینی و انعکاس اشیآ). کلینیک دندان با داشتن چهار واحد طبی دندان، خدمات تشخیصیه عمومی، عملیات جابجایی منظم و سالم دندان ها، جراحی اصلاح (الاشه) جوف دهن و عملیات زیبایی را پیشکش می کند. پیش بینی شده است تا طی 15 سال آینده، این کلینیک 000 49 عمل معالجهَ دندان و 000 47 معاینهَ کلینیکی را انجام دهد.
این مرکز جدید، عملآ در مورد حمایت و قبول قرار گرفتن انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال یا " آی.ام.اف.او." و کمک اش به بی بضاعت ترین مریضان سهم خواهد گرفت و این هدف پروژه بود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه