افتتاح مرکز ارائه معلومات راجع به تحصیلات در فرانسه - CampusFrance [fr]

حمایت از انکشاف تحصیلات عالی در صدر اولویت فعالیت فرانسه در افغانستان قرار دارد.

به منظور تسهیل پذیرایی محصلین افغان به موسسات تحصیلی و پوهنتونهای فرانسوی، سفارت فرانسه بخش جدید « Campus France » را در کابل، به روز دوشنبه مورخ 21 اکتوبر در انستیتوت فرانسوی افغانستان (IFA) با حضور سفیر فرانسه آقای ژان میشیل مارلو، آقای سیرج بوریاس مسوول ناحیه آسیایی Campus France و انجمن محصلین اسبق بورسیه فرانسه، افتتاح مینماید.

در این مراسم فرصت خواهیم داشت تا شعبه Campus France را به مراجعین به معرفی گرفته و محصلین کاندید بورس را چه از لحاظ سویه اکادمیک و چه از سویه زبان رهنمایی نموده و به آنها در تدقیق پروژه مسلکی شان کمک نمائیم.

طبق معاهده دوستی و همکاری که بین دو کشور در سال 2012 به امضا رسیده است، یکی از اولویتهای فعالیت فرانسه در افغانستان حمایت از انکشاف تحصیلات عالی در بخشهای آتی میباشد : صحت، زراعت، فرهنگ، عدلی و قضایی، استخراج معادن، باستانشناسی و تدریس زبان فرانسوی.

تاریخ نشر 27/10/2013

قسمت بالایی صفحه