افتتاح عمارت اطفال افغان در انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) [fr]

بروز شنبه ۵ نوامبر ۲۰۱۶ مصادف به ۱۵ عقرب ۱۳۹۵، هشت سال بعد از افتتاح نخستین منزل اطفال افغان مربوط به انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) در کابل، یک عمارت اختصاص یافته به اطفال، درب خودرا به رو و به نفع مردم افغانستان گشود.

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان با جمع کثیری از مدعوین بُلند پایه، خاصتاً در حضور داشت نمایندگان محترمه رولا غنی، خانم اول افغانستان، داکتر ایریک شِسون، رئیس انجمن "زنجیر امید"، آقای ژوسلَن لوونور، رئیس آژانس انکشافی فرانسه در افغانستان، و همچنان نمایندگان وزارت صحت عامه کشور، در مراسم رسمی افتتاح عمارت اطفال افغان اشتراک نمودند.

JPEG

مهمانان طی این محفل افتتاحیه از ۱۵ اتاقی که ساختمان های جدید التأسیس را تشکیل می دهد، بازدید بعمل آوردند. اتاق های مذکور در عین زمان قدرت پذیرش ۴۳ مریض را دارا بوده و در آنجمله ۸ مادر و ۴ نوزادی که اشد نیاز صحی به مراقبت های ولادی و نسایی در مرکز آینده طفل و مادر انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) دارند، دیده می شود.

JPEG

محترمه رولا غنی که نتوانست شخصاً در این رویداد شرکت نماید، اما با این وجود مراتب تبریکات خودرا بذریعهء یک پیام تصویری که در ضمن آن بر حمایت اش از معضل و داعیهء کودکان افغان تأکید می ورزید، تقدیم نمود. خانم اول کشور با ارسال پیام تهنیت خود یکجا کیک لذیذ بزرگی را نیز به مریضان خوردسال و خانواده های شان که در روز موعود حاضر بودند، بگونهء تحفه پیشکش نمود.

موسساتی که با عمارت اطفال افغان شریک استند، مراسم افتتاحیه را با حضوریابی خویش افتخار بخشیدند.

جهت دریافت معلومات مزید، لطفاً به سایت انجمن "زنجیر امید" مراجعه نمایید :

https://www.chainedelespoir.org/fr

PNG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه