افتتاح شبکه برق در ولایت کاپیسا

افغانستان قسمت عمده برق خودرا از کشورهای همسایه، بخصوص از ازبَکستان (%۷۰)، اما هم از ایران و ترکمَنستان وارد می کند. اوسط میزان وصل برق %۲۸ می باشد و آنهم با تفاوت فاحشی بین ساحات شهری که تقریباً %۱۰۰ بهره مند از انرژی برق است و بعضی ولایاتی که مطلقاً دسترسی به شبکه ملی برق ندارد. در آغاز برنامهء برق رسانی از سوی کشور فرانسه در ولایت کاپیسا طی سال ۲۰۰۹، وضع ولایت مذکور بدین منوال بود.

بین ماه های اپریل ۲۰۱۱ و آگست ۲۰۱۳، کار اتصال با شبکهء برق محمود راقی مرکز کاپیسا و قریه های که درمسیر سرک محوری محمود راقی - نجراب واقع شده است، انجام پذیرفت. با این پروژه، ۱۰۰۰۰ خانوار، تعداد زیادی از عمارات اداری، مکاتب، کارگاه ها و شرکت ها با شبکه ملی برق وصل گردید.

یک فازجدید این برنامه که به دو بستهء تخنیکی جدا می شود، در سال ۲۰۱۴ آغاز شد :
بسته اول : ساخت یک لین انتقال برق با فشار بُلند (۱۱۰ KV) بطول ۴۴ کیلومتر بین بند برق آبی نغلو و ولسوالی نجراب و اعمار یک سَب ستیشن تغییر برق با فشار بُلند/ فشارمتوسط ( ۲۰ KV ) در احمد بیگ.
بسته دوم : ساخت یک شبکهء تقسیم برق با فشار متوسط (۲۰ KV) بطول ۶۰ کیلومتر بین ولسوالی های نجراب و تگاب و وصل نمودن ۳۸۰۰ منزل با برقی به فشار پایین (۴،۰ KV)

بروز چهارشنبه ۱۳ اپریل ۲۰۱۶ (۲۵ حمل ۱۳۹۵)، بسته دوم که در اوایل سال ۲۰۱۶ به پایهء اکمال رسیده است، بواسطهء معین وزارت انرژی و آب و سفیر فرانسه در افغانستان افتتاح گردید.

JPEG - 74.9 kb
Inauguration du réseau Nijrab / Tagab

افتتاح شبکه نجراب / تگاب

بیش از ۴۰۰۰ محل رهایشی، مکان تجارتی و ساختمان دولتی و عامه در ولسوالی تگاب بعد از این با شبکه ملی برق وصل گردیده است. در اواسط سال ۲۰۱۶ آغاز جریان برق شبکه از ستیشن تغییر برق واقع جبل السراج بیش بینی شده است. ستیشن جبل السراج بتازگی به بهره برداری سپرده شد. لین انتقال برق با فشار بالا بین نغلو و ولسوالی نجراب (بسته اول) با استفاده از فابریکهء برق آبی نغلو، زمینه دسترسی به دومین نقطه وصل با شبکه ملی برق را بوجود خواهد آورد. کارها در این راستا در ماه اپریل ۲۰۱۴ شروع شده و باید در ماه مارچ ۲۰۱۷ به پایان رسد.

در حالیکه ولایت کاپیسا در سال ۲۰۰۹ با شبکه ملی برق وصل نبود، اما %۲۴ مردم محل منبعد از اتصال برق مستفید می شوند.

سفیرفرانسه در وزارت انرژی و آب حین مراسم گشایش شبکه برق نجراب / تگاب، یادآور شد که تعهد فرانسه به انکشاف ولایت کاپیسا با وجود خروج عساکر فرانسوی در سال ۲۰۱۲، ادامه دارد.

معین وزارت انرژی و آب در سخنرانی خویش به همکاری عالی میان وزارت انرژی و آب، حکومت فرانسه، آژانس انکشافی فرانسه، تمویل کنندگان برنامه متذکره و دفترانجنیری"تطابق با محیط و انرژی" اشاره نمود. موصوف برنامه دارای اهداف بُلند وزارت را نیز معرفی کرد : یعنی، جهت رسیدن به خودکفایی افغانستان در بخش انرژی تا سال ۲۰۲۰، باید این کشور را با ساخت و سازهای تولید برق مجهز ساخت.

برای دریافت معلومات بیشتر دربارهء فعالیت های آژانس انکشافی فرانسه در افغانستان، اینجا کلیک کنید :

http://www.afd.fr/home/pays/asie/ge...
PNG

تاریخ نشر 24/05/2016

قسمت بالایی صفحه