افتتاح تعمییر مختص برای تخصص داکتران جوان انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال [fr]

شرکا و اعضای بنیانگذار انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال، فرانسه، موسسه زنجیره امید و شبکه انکشافی آغا خان یک عضو جدید یعنی کانادا را که در اعمار و تجهیز تعمییر جدید مختص برای آموزش تخصص داکتران جوان سهم گرفته بود، پذیرایی نمود. سهمگیری کانادا تمویل آموزش های را نیز شامل میگردد.
افتتاح که در شروع ماه نوامبر صورت گرفت نمایانگر آغاز فاز سوم انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال، اعمار یک کمپلکس برای بخش عمومی و پوهنتونی میباشد. در عین حال، فاز دوم، تعمییر که برای بخش صحت مادر اختصاص داده شده توسط فرانسه به ارزش بیش از 9 میلیون یورو تحت اعمار میباشد.

تاریخ نشر 26/11/2013

قسمت بالایی صفحه