اعلان کاریابی : سفارت فرانسه به یک "ویبمستر" مسئول شبکه های اجتماعی ضرورت دارد.

سفارت فرانسه یک "ویبمستر شبکه های اجتماعی" را جهت تقویه بخش مطبوعات و ارتباطات استخدام می کند.

شرح مسئولیت و وظایف پُست پیشنهاد شده :

کارمند ذکور یا اناث، وظایف "ویبمستر" را که مسئول پیگیری شبکه های اجتماعی در فیسبوک و تویتر است، عهده دار می شود. فعلاً سفارت فرانسه در این دو شبکه های اجتماعی حضور دارد.

کارمند ذکور یا اناث استخدام شده، تحت صلاحیت مشاور سیاسی، آمر بخش مطبوعات و ارتباطات قرار داشته و در پیشبرد امور ارتباط سفارت فرانسه در انترنت، نظر به ضروریات مطرح شده، سهم می گیرد.

کارمند ذکور یا اناث مسئول برعلاوه داشتن ظرفیت نوشتاری تثبیت شده، باید توانایی در عرصهء ارتباط و تماس با نهادهای دولتی را داشته باشد.

آشنایی با محیطی وابسته به خبرنگاران و حتی داشتن تجربه در عرصهء مطبوعات یا ارتباطات با نهادهای دولتی، می تواند حین استخدام یک امتیاز عمده محسوب گردد.

اوصاف لازمه :

- تسلط حتمی بر چهار زبان کاری (فرانسوی، دری، انگلیسی و پشتو) که بوسیلهء یک دیپلوم یا یک گواهینامه رسمی تصدیق شده باشد.
- داشتن سهولت و حاکمیت در بخش ارتباطات تحریری و شفاهی
- تسلط بر ابزار دفتری (پِک آفیس) و "ان.تی.ای.سی."
- قابلیت اجرای کار در تیم
- قابلیت مدیریت روال کار پیگیر و گاهی تند و شدید
- مجبوریت مطلق در حفظ رمز مسلکی و خود داری اداری

استخدام :

- استخدام بعد از نخستین گزینش نظر به بررسی و مطالعهء دوسیه صورت می پذیرد، و احتمالاً دعوت به یک یا چند گفتگو را بدنبال خواهد داشت ؛
- امر استخدام، فقط بعد از ختم یک دورهء آزمایشی سه ماهه اعلام می گردد و متعاقباً، مورد توجه یک قراردادی دارای زمان معیین یک سال قرار خواهد گرفت.

دوسیهء نامزدی :

Word - 12.8 kb
(Word - 12.8 kb)

- ورقهء معلوماتی فوق که با عمل کلیک دریافت می گردد، باید جامع تکمیل شود ؛
- کاپی تذکره / کارت هویت ملی ؛
- کاپی دیپلوم یا دیپلوم ها.

دوسیه ها به نشانی ذیل، عنوانی سفارت فرانسه یا ارسال و یا تسلیم می گردد :

سفارت فرانسه در افغانستان
بخش مطبوعات و ارتباطات
جادهء شیرپور، شهرنو، کابل
افغانستان


و کلمهء "ویبمستر" بطور خوانا بروی پاکت ارسالی درج گردد.

تاریخ آخرین روز نامزدی به این پُست : پنجشنبه ۴ آگست ۲۰۱۶ میلادی مطابق به ۱۴ اسد ۱۳۹۵ هجری شمسی

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه