اعلان کاریابی : سفارت فرانسه به یک باغبان ضرورت دارد

سفارت فرانسه یک باغبان مسلکی را استخدام می کند.

شرح کوتاه امور و وظایف مربوط به این پِست :

یک باغبان شخص مسلکی در بخش محیط زیست بوده که آموخته های نظری و عملی خویش به بخدمت حیات و رُشد سرسبزی طبیعت قرار می دهد. هدف باغبان گماشته شده، سلامتی و زیبایی فضای سبز، پارک ها و باغ های سفارت است. باغبان تحت صلاحیت مأمور تدارکات بخش مدیریت سفارت اجرای وظیفه می نماید.

فعالیت های اصلی :

باغبان نظر به تغییر فصول سال، باید فضای سبز را ایجاد، تنظیم و مراقبت نماید. موصوف برای اجرای این امر باید :
- قبل از کشت و غرس نباتات و بته ها، زمین را آماده ساخته، شخم زند،
- نباتات و گُل ها را در ختم دوران تعویض نماید،
- از چمنزارها نگه داری و مواظبت (چمن زنی، غمخواری، دواپاشی) بعمل آورد،
- متوجه و مراقب اشجار و بته های مختلف النوع باشد،
- زباله های سبز، مانند گیاه های درو وقطع شده و برگ های خشک را تخلیه و از آن استفاده مجدد کند،
- کردها و محلات سرسبز را خیشاوه و پاک کاری نماید،
- به وسایل و ماشین آلات کاری خویش رسیدگی نموده و از آنها مراقبت کند.

قابلیت ها و اوصاف لازمه باغبان :

قابلیت های تخنیکی :
- شناخت از خواص و ضروریات هر نبات، بته ...،
- موشکافی و دقت در امور،
- بردباری و پشتکار در امور،
- حساس بودن به امر انکشاف پایدار.

قابلیت های ارتباطی :
- سهولت و انعطاف پذیری جهت مطابقت با شرایط،
- وقت شناسی.

استخدام :
- استخدام بعد از طی مراحل نخستین انتخاب از روی دوسیه و متعاقباً با بسررسانیدن یک یا چند مصاحبه، انجام می یابد ؛
- استخدام پس از سپری نمودن یک دورهء آزمایشی سه ماه صورت می پذیرد و منتج به یک قرارداد با معیاد معین یک سال می گردد.

دوسیهء نامزدی :
- کاپی تذکره یا کارت هویت ملی ؛
- کاپی دیپلوم یا دیپلوم ها.

دوسیه ها ذیلاً به سفارت فرانسه یا ارسال یا تسلیم داده می شود :

سفارت فرانسه در افغانستان
بخش اداری / اس.سی.جی.
جادهء شیرپور، شهرنو کابل - افغانستان

لطفاً عنوان "باغبان" را واضح و خوانا بروی لفافه بنویسید.

تاریخ نشر 20/11/2016

قسمت بالایی صفحه