اعلان کاریابی : سفارت فرانسه به یک آمر تیم ضرورت دارد

سفارت فرانسه یک آمر تیم تخنیکی را استخدام می کند.

شرح کوتاه امور و وظایف مربوط به این پِست :

آمر تیم تحت مسئولیت مأمور یا مسئول امور تدارکاتی ایفای وظیفه می نماید. وی یک تیم کاری را تنظیم و رهنمایی نموده و فعال نگه می دارد، و هم مسئولیت مدیریتی و تخنیکی را عهده دار است. موصوف جهت پیش برد وظایف تخنیکی تحت دستورات مسئول تدارکات، ابتکارات ضروری را جهت نظم و نسق و اجرای تخنیکی کارهای که تیم اش عملی می کند، روی دست می گیرد : آماده ساختن محل کار، انتظام پُست وظیفوی، پیگیری امور.

آمر تیم بالای تیم های آتی صلاحیت و نفوذ دارد :

- تیم تخنیکی سفارت (۱ تخنیکر، ۱ کارگر و ۱ باغبان)
- تیم "کامپوس" یا تیم اقامتگاه (۱ تخنیکر و ۱ کارگر)

فعالیت های اصلی :

- تنظیم کار گروه مربوط به آمر در ساحه،
- تقسیم کار،
- نظارت بر اجرای وظایف محوله جهت انجام مناسب و سالم امور
- ترغیب به فعالیت و ایجاد علاقه مندی نزد اعضای تیم اش،
- انتقال شفاهی یا کتبی دستورالعمل های که به موصوف سپرده می شود،
- مدیریت و کنترول اسباب و وسایلی که تحت مسئولیت اش قرار دارد،
- پاسداری از استفاده درست وسایل و ماشین آلاتی که تیم اش بکار می برد، و توزیع سالم و بجای سامان آلات.

قابلیت ها و اوصاف لازمه آمر تیم :

شایستگی و قابلیت ها در مدیریت :
- انتظام کارگران، رهبری و تشویق یک تیم.
- اطلاع دهی یک هشدار و دستور العمل، انتقال یک پیام.
- توانمندی در تقسیم کار و مسئولیت.
- گوش دادن به ضروریات و مایحتاج تیم اش و بسته بندی و اظهار مجدد آن.

قابلیت های تخنیکی :
- شناخت از حرفه های مسلکی، تعمیر و ساختمان، مواد و اسباب مورد ضرورت.
- شناخت از قوانین و ترتیبات امنیتی.
- اساسات نقشه برداری، شناسایی یک پلان و توضیحات و تعبیرات آن.
- توانمندی در اندازه گیری حجم ضروریات کارکنان، مواد و اسباب، سامان آلات.

استخدام :
- استخدام بعد از طی مراحل نخستین انتخاب از روی دوسیه و متعاقباً با بسررسانیدن یک یا چند مصاحبه، انجام می یابد ؛
- استخدام پس از سپری نمودن یک دورهء آزمایشی سه ماه صورت می پذیرد و منتج به یک قرارداد با معیاد معین یک سال می گردد.

دوسیهء نامزدی :
- کاپی تذکره یا کارت هویت ملی ؛
- کاپی دیپلوم یا دیپلوم ها.

دوسیه ها ذیلاً به سفارت فرانسه یا ارسال یا تسلیم داده می شود :

سفارت فرانسه در افغانستان
بخش اداری
جادهء شیرپور، شهرنو کابل - افغانستان

لطفاً عنوان "آمر تیم" را واضح و خوانا بروی لفافه بنویسید.

تاریخ نشر 20/11/2016

قسمت بالایی صفحه