اعلام نامزدی خانم نیکول املین به کُمیتهء امحای تبعیض علیه نسوان – (سی.او.دی.ای.دبلیو.) سازمان ملل متحد

جمهوری فرانسه از پروندهء نامزدی خانم نیکول املین جهت انتخاب و اصطفاء مجدد اش در کُمیتهء امحای تبعیض علیه نسوان – (سی.او.دی.ای.دبلیو.) سازمان ملل متحد حمایت و پشتیبانی می کند.

PNG

کُمیتهء امحای تبعیض علیه نسوان - (سی.او.دی.ای.دبلیو.) سازمان ملل متحد از ۲۳ کارشناس متخصص در بخش اعمال تبعیضات علیه زنان، چگونگی و ماهیت این پدیدهء شوم، و ترقی احقاق حقوق زنان در این راستا تشکیل گردیده است.

خانم نیکول املین عضو کُمیته امحای تبعیض علیه نسوان بوده و همین الآن مقام معاونیت این کُمیته را بعهده دارد. موصوفه از سال ۲۰۱۳ الی سال ۲۰۱۵ میلادی (از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ هجری شمسی) رئیسه کُمیته متذکره بود. تذکار باید داد که خانم املین عضو کُمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر جمهوری فرانسه نیز است.

JPEG

انتخابات کُمیتهء امحای تبعیض علیه نسوان - (سی.او.دی.ای.دبلیو.) سازمان ملل متحد بروز چهارشنبه ۲ سپتامبر سال جاری میلادی (۱۲ سنبله سال ۱۳۹۹ هجری ششمسی) برگزار می گردد، و روال احراز مقام و آغاز دورهء ایفای وظایف محوله بتاریخ اول جنوری سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۲ جدی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) صورت می پذیرد.

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Candidature-de-Mme-Nicole-Ameline-au-CEDAW-3576

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه