اعلامیه مشترک فرانسه، آلمان، اسپانیه، ایتالیا و انگلستان درمورد شرایط اردوگاه خان الاحمر (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۱۹ سنبله ۱۳۹۷)

کشورهای فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و انگلستان چندین مرتبه نگرانی شان را درمورد وضعیت و شرایط قریهء خان الاحمر واقع یک محل حساس ساحهء "سی." که برخوردار از اهمیت راهبردی برای حفظ مجاورت دولت آینده فلسطین است، ابراز داشتند.

ما از اعلام تصمیم مورخ چهارشنبه گذشته ماه جاری ستره محکمهء اسرائیل مبنی بر واگذاری امر تخریب قریهء خان الاحمر به اختیار و ارادهء حکومت اسرائیل، مسبوق گردیده و آن را مرقوم می داریم.

در نتیجه، ما جهت تقاضای مکرر از حکومت اسرائیل به عدم پیگیری برنامهء تخریب این قریه، منجمله مکتب و بیجا ساختن باشندگان اش، با خانم موگِرینی، نماینده ارشد و معاونه ریاست ملحق می گردیم.

عواقب تخریب و بیجا شدن بالای باشندگان این محل، بخصوص بر زندگی و سرنوشت کودکان شان، و همچنان بر دورنمای راه حل دو دولت، خیلی جدی خواهد بود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-les-territoires-palestiniens/evenements/article/declaration-conjointe-de-la-france-l-allemagne-l-espagne-l-italie-et-le-royaume

تاریخ نشر 16/09/2018

قسمت بالایی صفحه