اعلامیه مشترک درمورد فقر حاد

چهل و چهارمین مقطع شورای حقوق بشر – اعلامیه مشترک گروه دوستان درمورد فقر حاد – ژنیو، ۷ جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۱۷ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

"محترمه خانم رئیسه،

من بنام گروه دوستان "فقر حاد"، شرف و افتخار ایراد این اعلامیه را به حضار دارم.
محترم آقای گزارشگر خاص،

گروه دوستان با اغتنام از این فُرصت، پشتیبانی عام و تام خویش را از دورهء کاری محوله تان تجدید می نماید. دول درحالیکه جامعهء بین المللی بایست با چالش های زاییده از مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" مجادله کند، تعهد شان را باید در قبال محو فقر حاد تقویت و اضطلاع بخشند.

این بحران صحی بیسابقه و بحران اقتصادی ای که احتمالاً درپی آن خواهد آمد، می تواند افراد و آحادی از قبل آسیب پذیر، در زمرهء آنها خاصتاً اطفال و کهنسالان را بیشتر از پیش در معرض فقر حاد قرار دهد. بحران مزبور نابرابری های قبلاً موجود را تقویت می کند، و ما باید بخصوص متوجه و متنبه باشیم تا زنان و دختران سنگین ترین و اصلب هزینه این بحران را نپردازند. برعلاوه، ما باید نیز جهت احتراز از لغزش و تقلیب جمعی بصوب فقر حاد اقشار جدید مردمانی که تا اکنون از شرایط اقتصادی مساعد و مرفه بهره مند بودند، همه امکانات را میسور گردانیده و به اقدامات لازمه تمسک ورزیم.

ارائهء پاسخی تنها مبتنی بر انکشاف اقتصادی کافی نیست. اشتراک کامل و عملی هر یک مان در جزم تصمیم، بشمول زنان، جوانان و آسیب پذیرترین افراد در مفکوره و نظریه سیاست های عامه موثر و متضمن حقوق هر کدام در کارزار مبارزه علیه فقر حاد، یک امرعمده و خطیر توصیف می گردد. جهت پیشرفت درعرصه متذکره، حرمتگزاری کامل به حقوق اقتصادی و اجتماعی، مانند، حق کار، تعلیم و تربیه و یا صحت، اجتناب ناپذیر است. در مقابل، شرایط و اوضاع فقر حاد منجر به حاشیه راندن می گردد، و یک سد و مانعی را در برابر تحقق تام حقوق مدنی و سیاسی تشکیل می دهد. آنچنانیکه این مأمول در اجندأی ۲۰۳۰ میلادی / ۱۴۰۹ هجری شمسی برای یک انکشاف پایدار اعلام گردید، محض یک رویکرد توسعوی مبتنی بر حقوق می تواند بمایان اذن شکست و انهزام این حلقهء شیطانی و اعمار جوامع فراگیر، عادل، و انعطاف و تطابق پذیری که هیچ کسی را در حاشیه نگذارد، بدهد.

محترم آقای گزارشگر خاص، در این سومین دههء سازمان ملل متحد برای امحای فقر در جهان، بیش از ۷۸۰ میلیون انسان در شرایط و حالات فقر و تنگدستی مخوف و خطرناکی بسرمی برند.

این معضل منوط به جامعهء بین المللی در کُل آن است. گروه دوستان می خواهد در اینجا نیز تذکار دهد که جهت نیل به اهدافی مشخص و تعیین شده از جانب مایان، علی الخصوص محو فقر و بیچارگی تحت تمامی انواع و اشکال آن قبل از سال ۲۰۳۰ میلادی (سال ۱۴۰۹ هجری شمسی)، همکاری بین المللی یک امر حتمی و اساسی محسوب می گردد.
از عطف توجه تان در زمینه مشکور و سپاسگزارم."

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Declaration-commune-sur-l-extreme-pauvrete

تاریخ نشر 10/07/2020

قسمت بالایی صفحه