اعلامیه مشترک درمورد ایجاد "اینستِکس" یا وسیله خاص بمنظور تسهیل داد و ستد تجاری قانونی با ایران درچوکات بذل تلاش ها در قبال نجات راهکار عملکرد عمومی مشترک (پی.ای.جی.سی.) – (۳۱ جنوری ۲۰۱۹ / ۱۱ دلو ۱۳۹۷)

اعلامیه مشترک وزرأی امور خارجه گروه "او.۳" : آقایان ژان – ایوو لودریان (از فرانسه)، هئیکو ماس (از آلمان)، جیریمی هونت (از انگلستان)

JPEG

کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان مطابق به تعهد قاطع و بذل تلاش های دوامدار شان به هدف نجات راهکار عملکرد عمومی مشترک (پی.ای.جی.سی.) که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامهء شماره ۲۲۳۱ تسجیل یافته است، ایجاد "اینستِکس ساس" یا وسیلهء حمایت از داد و ستد تجاری، این ابزار خاص بمنظور تسهیل داد و ستد تجاری قانونی میان فعالان اقتصادی اروپا با ایران را اعلام داشتند.

گروه "او.۳" مجدداً تأیید می کند که بذل تلاش های اش در قبال نجات انتظامات اقتصادی راهکار عملکرد عمومی مشترک (پی.ای.جی.سی.) مشروط و منوط به تطبیق کامل تعهدات ایران درعرصهء نیروی هسته ای، بخصوص همکاری عام و تام و عندالموقع با آژانس بین المللی انرژی هسته ای است.

وسیلهء حمایت از داد و ستد تجاری (اینستِکس) در گام نخست با تمرکز بر عمده ترین عرصه ها برای مردم ایران، مانند ادویه، انتظام و ترتیبات طبی، مواد خوراکی، از داد و ستد و معاملات تجاری قانونی اروپا با ایران پشتیبانی می کند. هدف وسیلهء حمایت از داد و ستد تجاری (اینستِکس) در دراز مدت، گشایش اش بروی فعالان اقتصادی کشورهای ثالث آرزومند تجارت با ایران است، و گروه "او.۳" به مطالعهء امکانات رسیدن به هدف مذکور ادامه می دهد.

امروز، ایجاد وسیلهء حمایت از داد و ستد تجاری (اینستِکس) نخستین مرحله کلیدی عبوری از سوی کشورهای عضوی گروه "او.۳" محسوب می گردد. تعمیل عملیاتی وسیلهء حمایت از داد و ستد تجاری (اینستِکس) یک رویکرد تدریجی را دنبال خواهد کرد:

- گروه "او.۳" همراه با وسیلهء حمایت از داد و ستد تجاری (اینستِکس) بالای جزئیات عملی و عملیاتی ای که زمینهء تعریف شیوه و چگونگی کارکرد هویت را مساعد می سازد، به بذل کار و زحمات ادامه خواهد داد.

- گروه "او.۳" جهت ایجاد یک هویت ذیربط موثر و شفاف، و مناسب به عملیاتی سازی وسیلهء حمایت از داد و ستد تجاری (اینستِکس)، نیز با ایران کار خواهد کرد.

وسیلهء حمایت از داد و ستد تجاری (اینستِکس) مطابق با دقیق ترین معیارهای بین المللی درعرصهء مبارزه علیه تطهیر سرمایه ها و تمویل دهشت افگنی، و در احترام به تحریمات اتحادیهء اروپا و سازمان ملل متحد فعالیت خواهد داشت. در این زمینه، گروه "او.۳" از ایران توقع تطبیق سریع تمامی ماده های راهکار عملکرد اش - (جی.ای.اف.آی.) را دارد.

گروه "او.۳" جهت فعال ساختن این ابزار حمایت از تبادلات تجاری با ایران با رعایت مراحل فوقاً مشخص شده، عزم قاطع اش را در راستای پیگیری گسترش وسیلهء حمایت از داد و ستد تجاری (اینستِکس) بصوب کشورهای اروپایی علاقه مند و ذینفع خاطر نشان ساخت.

جهت دریافت معلومات مزید :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/declaration-conjointe-sur-la-creation-d-instex-vehicule-special-destine-a

تاریخ نشر 10/02/2019

قسمت بالایی صفحه