اعلامیه مشترک جمهوری فرانسه، جمهوری فِدِرال آلمان و دولت شاهی انگلستان – حالات و اوضاع در بحر چین جنوبی (۳۰ آگست ۲۰۱۹ / ۸ سنبله ۱۳۹۸)

ما از تحول شرایط و اوضاع در بحر چین جنوبی که امکان بروز بی امنیتی و بی ثباتی را در منطقه مساعد می سازد، نگران هستیم.

ما از همه دول ساحلی و همجوار بحر چین جنوبی می خواهیم تا تدابیر لازمه را جهت کاهش تنش ها اتخاذ نمایند، و در حفظ و ارتقای صلح، امنیت، ثبات و آرامش ایمنی در منطقه، بخصوص آنچه مربوط به حقوق دول ساحلی در حریم دریایی شان و همچنان آزادی، حقوق کشتی رانی و پرواز بر فراز بحر چین جنوبی می گردد، سهم گرفته و تلاش ورزند.

جمهوری فرانسه، جمهوری فِدِرال آلمان و دولت شاهی انگلستان بحیث دول عضو منشور سازمان ملل متحد درمورد حقوق بحر – (سی.ان.یو.دی.ام.)، علاقه مندی و وابستگی شان را به تعمیم جهانی این منشوری که معرف چهارچوب عدلی و قضایی عمومی است، تذکار می دهند. در داخل همین چهارچوب عدلی و قضایی عمومی باید تمام فعالیت ها در اقیانوس ها و ابحار، منجمله در بحر چین جنوبی انجام یابد، و همچنان چهارچوب مذکور تهداب همکاری ملی، منطقوی و جهانی را در بخش امور بحری تشکیل می دهد. سه کشور فوق الذکر در زمینه، حکم داوری مورخ ۱۲ جولای ۲۰۱۶ میلادی (۲۲ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی) را طبق منشور سازمان ملل متحد دربارهء حقوق بحر یادآور می شوند.

برعلاوه، جمهوری فِدِرال آلمان، جمهوری فرانسه و دولت شاهی انگلستان از مذاکرات جاری میان دول عضو انجمن ملت های جنوب شرق آسیا –"اسیان" و جمهوری خلق چین بمنظور فایق آمدن به یک طرزالعمل در بحر چین جنوبی مبتنی بر مقررات، باز به همکاری، موثر و سازگار با منشور سازمان ملل متحد درمورد حقوق بحر – (سی.ان.یو.دی.ام.) استقبال، و طرفین ذیدخل قضیه را به پیشرفت بسوی یک نتیجه گیری سریع تشویق می کنند.

PNG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/asie-oceanie/evenements/article/declaration-conjointe-de-la-france-de-l-allemagne-et-du-royaume-uni-situation

تاریخ نشر 04/09/2019

قسمت بالایی صفحه