اعلامیهَ مطبوعاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال سوَقصد انتحاری در کابل [fr]

JPEG

اعضاَی شورای امنیت سازمان ملل متحد با شدیدترین الفاظ حملهَ انتحاری 11 دسامبر (20 قوس) علیه انستیتیوت فرانسه در افغانستان – کابل را که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی زیادی از مردم ملکی شده و مسئولیت آنرا طالبان بدوش گرفتند، محکوم می کنند.

اعضاَی شورای امنیت ملل متحد مراتب همدردی و تعزیت خودرا به خانواده های قربانیان اظهار داشته و به مجروحین شفاَی عاجل تمنا دارند.

اعضاَی شورای امنیت مجدداً نگرانی عمیق خودرا در قبال تهدیدی که طالبان، القاعده و باقی گروه های دهشت افگن و افراطی و همچنان دسته های مسلح غیر قانونی متوجه مردمِ محل، نیروهای ملی امنیت، تلاش های نظامی، تعاون بین المللی در افغانستان می سازند، علی الخصوص با درنظرداشت دیگر حملات تروریستی انجام شده در کابل و در سایر نقاط کشور، اعلام می دارند.

اعضاَی شورای امنیت بر ضرورت به محاکمه کشانیدن عاملین، انسجام دهندگان، تمویل کنندگان و دستور دهندگانی این اعمال سزاوارِمجازات، اصرار ورزیدند. اعضاَی مذکور مطابق به وظایفِ الزآمی دولت ها مرتبط به حق بین المللی و تصامیم مناسب شورا، تمامی دول را در این راستا به همکاری فعالانه با مقامات افغان ترغیب کردند.

اعضاَی شورای امنیت مکرراً تاَئید می کنند، دهشت افگنی تحت همه انواعِ اشکال و ظواهراش، با هر دلیل و تحریکی، در هر مکانی، زمانی و از سوی هر عامل یا تنظیم کننده ای که صورت گرفته باشد، یک عملِ جنایت کارانه و غیر قابل توجیه محسوب می شود. تروریزم به دین، تابعیت، تمدن یا به قشر قومی منسوب شده نمی تواند.

اعضاَی شورای امنیت بر ضرورت مبارزه، با هر وسیله ای ولی با احترام به منشورِ سازمان ملل متحد و تمامی الزآمات تحمیل شده از سوی حقوق بین الملل، بخصوص حق بین المللی حقوق بشر، انساندوستی و مهاجرین را بر ضد فعالیت های دهشت افگنی که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی می باشد، یکبار دیگر تصدیق می کنند ؛ در این زمینه مصمم بودن شانرا اذعان داشتند.

اعضاَی شورا مجدداً تصریح کردند که هیچ عملِ دهشت افگنی مسیر تحولِ حمایت شده از جانب مردم، حکومت افغانستان و جامعه جهانی، بصوب صلح تحت مدیریت افغانها، مردم سالاری و ثبات در افغانستان را انعطاف داده نمی تواند.

تاریخ نشر 15/12/2014

قسمت بالایی صفحه