اعلامیهء ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه – مشارکت جهانی برای معارف – گشایش یک نمایندگی مستقر در پاریس (۱۴ جون ۲۰۱۹ / ۲۴ جوزا ۱۳۹۸) [fr]

من از اتخاذ تصمیم مورخ پنجشنبه ۱۳ جون (۲۳ جوزا)، منعقدهء ستُکهُلم شورای اداری مشارکت جهانی برای معارف مبنی بر گشایش یک دفتر اروپایی در شهر پاریس، استقبال و تمجید می نمایم. جمهوری فرانسه از پذیرایی یک بخشی از ساز و برگ مشارکت جهانی برای معارف که قاطعانه و سازنده در راستای عرضهء خدمات تعلیمی و تربیوی ابتدائیه ای باکیفیت، و متضمن برابری دسترسی دختران به معارف، برای کودکان کشورهای شریک و علی الخصوص برای فقیرترین کودکان و کودکان ممالکی درگیر منازعات فعالیت می ورزد، افتخار داشته و بخود می بالد.

این دفتر که در اماکن بانک جهانی در پاریس مستقر خواهد گردید، هماهنگی عملکرد را میان سازمان های بین المللی مقیم پاریس و فعال درعرصهء معارف، بخصوص سازمان تعلیم، علوم و فرهنگ ملل متحد –("یونِسکو")، اما نیز سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی – (او.سی.دی.او.) و سازمان بین المللی جوامع فرانسوی زبان، "فرانکوفونی" – (او.ای.اف.) تحکیم خواهد بخشید. دفتر مذکور در تقارب مشارکت جهانی برای معارف با شرکای اش، خاصتاً در قاره های افریقا و آسیا نیز ممد واقع خواهد گردید.

اعلام این خبری که اندکی قبل از تدویر جلسه مشترک مورخ ۴ و ۵ جولای ۲۰۱۹ میلادی (۱۳ و ۱۴ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی) منعقدهء پاریس وزرأی انکشاف و معارف گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" صورت می پذیرد، آیینهء اولویت های است که جمهوری فرانسه درچوکات اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد، در عملکرد بین المللی اش منوط به تعاملات دسترسی به تعلیم تربیه ای باکیفیت برای همگان، قایل گردیده است. این اولویت در تعهد مالی تقویت یافته نیز تجلی می یابد. جمهوری فرانسه حین اجلاس کنفرانس مورخ ماه فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه های دلو/حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) مشارکت جهانی برای معارف در شهر داکار پایتخت جمهوری سِنِگال که از جانب رئیس جمهوری فرانسه و همتای سِنِگالی اش مشترکاً رهبری گردید، سهمیه اش را در مشارکت جهانی برای معارف با صعود به هزینهء ۲۰۰ میلیون یورو، ده چند ساخت. جمهوری فرانسه نیز پشتیبانی دو جانبه خویش را از بخش معارف، بخصوص از تعلیم و تربیهء دختران جوان در کشورهای آسیب پذیر و شکننده، و به ویژه واقع منطقهء ساحل افریقا افزایش می دهد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه