سخنرانی رئیس جمهور فرانسوآ هولاند به تعقیب حملات تروریستی در پاریس [fr]

نیروهای امنیتی یکبار دیگر در شرایط خیلی دشواری وارد میدان عمل شدند و دهشت افگنان که در محلی خیلی قریب به اینجا مستقر شده بودند، نابود گردیدند. می خواهم مراتب تمجید و تحسین مانرا نیز از این عرضه خدمات، دکتوران، کارکنان اطفائیه و بخش حفاظت ملکی که در طول شب جهت امداد رسانی ایثار و جانفشانی نمودند، اظهار بدارم. مجروحین زیاد هستند، زخمی های با جراحات وخیم و شوک دیده از آنچه مشاهده کرده اند. در حالیکه ما می خواهیم در اینجا میان همه کسانیکه رویدادهای فجیع را به چشم سر دیده اند، حاضر باشیم تا بگوییم نبرد را به پیش می بریم و آن نبردی بیرحمانه ای خواهد بود. زیرا زمانیکه دهشت افگنان قادر به انجام چنین اعمال شنیع هستند، معذالک مطمئن باشند که طی مصاف در مقابل خود یک فرانسهء مصمم، متحد، منسجم و فرانسه ای که تحت تأثیر قرار نمی گیرد را خواهند یافت ؛ امروز ولو این کشور احساسات بی پایان خویش را در قبال این عمل اسفناک و این تراژیدی که کار نفرت انگیز است، زیرا عملکرد وحشیانه محسوب می شود، ابراز می دارد.

تشکر

تاریخ نشر 25/11/2015

قسمت بالایی صفحه