اعطأی مدال لیاقت و شایستگی به محترم داکتر نجیب الله بینا [fr]

بتاریخ ۱۳ آگست گذشته (۲۳ اسد ۱۳۹۵)، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه طی مراسمی که بدین منظور در مقر سفارت فرانسه برگزار گردیده بود، نشان ملی لیاقت و شایستگی را به محترم داکتر نجیب الله بینا از انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMFE) تفویض نمود.

نشان و مدال لیاقت و شایستگی فرانسه بتاریخ ۳ دسامبر ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی) از جانب جنرال دو گول رئیس جمهور فقید فرانسه بوجود آمد و به قابلیت های برازنده نظامی و ملکی در راستای خدمتگزاری به ملت فرانسه ارج گذاشته و پاداش می دهد.

JPEG

محترم داکتر نجیب الله بینا مدال لیاقت و شایستگی را طی یک مراسمی ترتیب یافته بدین مناسبت، در باغ مقر سفارت فرانسه در کابل، مستقیماً از جانب آقای فرانسوا ریشیهِ سفیر فرانسه در افغانستان دریافت نمود. محترم داکتر بینا در حالیکه اقارب اش، افراد مسلکی بخش طبی و امور بشردوستانه که همکاران نزدیک نامبرده بوده و در کناراش حضور داشتند، از کشور فرانسه اظهار سپاس و امتنان نمود. ناگفته نماند که موصوف در فرانسه، در بخش عملیات جراحی قلب و مشخصاً در مرکز بهداشتی پوهنتون "سَنت – اِتیین" اکمال تخصص نموده است.

JPEG

آقای بینا که امروز یک طبیب سرشناسی است، تصمیم گرفت تا دوران خدمت مسلکی خودرا در افغانستان پیگیری نموده و مهارت های طبی خودرا در راه ایفای خدمات به هموطنان اش قرار دهد. وی نخستین عمل جراحی قلب را در سال ۲۰۱۰ که کاملاً بواسطهء یک تیم افغانی صورت می گرفت، رهبری نمود. مشارالیه یک جراح متعهد بوده و عملیات جراحی را در انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMFE) بسر می رساند. این انستیتیوت یک نهاد شناخته شده در افغانستان و برخوردار از پشتیبانی فرانسه است. داکتر بینا در چوکات انجمن "زنجیر امید"، بطور فعالانه آموخته ها و دانش علمی خویش را در ساحهء طبابت و عملیات جراحی در منصه تطبیق می گذارد. این انجمن بشردوستانه مأموریت فراهم نمودن زمینهء دسترسی کودکان ممالک در حال انکشاف را به عرضهء خدمات صحی، عملیات جراحی و معارف بدوش دارد. انجمن "زنجیر امید" از سوی پروفیسور اَلَن دُلوش در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ هجری شمسی) تأسیس گردید و اکنون در بیشتر از ۳۰ کشور جهان فعالیت می کند.

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان حین اعطأی نشان ملی فرانسه، از فداکاری محترم داکتر بینا در مأموریت های محوله، نقش مهم اش در قبال تحکیم روابط فرانسه و افغانستان و همچنان از قوت تعهد شخصی وی، تذکار بعمل آورد. محترم داکتر نجیب الله بینا در طول یک سال ۳۰۰ عمل جراحی را انجام می دهد.

JPEG

تاریخ نشر 30/08/2016

قسمت بالایی صفحه