اعطأی مدال طلای مرکز ملی تحقیقات علمی به خانم کلِر وازَن (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶ / اول میزان ۱۳۹۵)

JPEG

ما مراتب تبریکات و تهنیات خودرا به ریاضیدان فرانسوی، خانم کلِر وازَن که انقریب مدال طلای مرکز ملی تحقیقات علمی را دریافت خواهد نمود، تقدیم می داریم.

JPEG

خانم کلِر وازَن بواسطهء انجام امور استثنأیی اش و بسطح جهان عالم شناخته شده در بخش هندسه الجبری مغلق، با تحقیقات و دست آورد های علمی خویش در راستای عالی بودن سویه و درخشش بین المللی مکتب فرانسوی ریاضیات خدمت می نماید .

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-scientifique/actualites-2016/article/recherche-mathematiques-octroi-de-la-medaille-d-or-du-centre-national-de-la

تاریخ نشر 27/09/2016

قسمت بالایی صفحه