اعطأی مدال از جانب جنرال، فرمانده قوماندانی عمومی پولیس نظم عامه (انکوپ - ANCOP) به دگروال فیلیپ شولوو [fr]

ژاندارمری فرانسه، ساختار پولیس نظم عامه افغانستان (انکوپ – ANCOP) را که به نماد ژاندارمری سیار فرانسه در سال 2006 میلادی ایجاد گردیده است، پشتیبانی می نماید. همکاری ما در این زمینه، با توظیف یک سرافسر بُلند رتبه در پهلوی جنرال، فرمانده قوماندانی عمومی پولیس نظم عامه تجلی یافته و سرافسر ارشد فرانسوی یاد شده مسئول بخصوص اجرای فعالیت های آموزشی که از سوی کشور فرانسه پیشنهاد گردیده، اعم از مأموریت های کارآموزان پولیس نظم عامه افغان در مراکز تعلیم و تربیه فرانسوی و اعزام آموزگاران ژاندارمری فرانسه نزد نیروهای امنیتی افغانستان می باشد.

ANCOP – Remise de décoration au coopérant gendarmerie, 28 juin 2015 - JPEG

از ماه سپتامبر 2013 میلادی بدینسو، دگروال فیلیپ شولوو به این پُست منسوب گردیده است. با اختتام وظیفهء دوسال دگروال فیلیپ شولوو و قبل از برگشت نهایی اش از افغانستان، بتاریخ 28 جون 2015 (7 سرطان 1394) گذشته، مدال افتخاری وزارت امور داخله افغانستان در مقر قوماندانی عمومی پولیس نظم عامه (انکوپ - ANCOP) به موصوف تفویض گردید.

دگروال فیلیپ شولوو از توجه و الطاف مقامات قوماندانی عمومی پولیس نظم عامه کشور احساس افتخار و اظهار سپاس و قدردانی نمود و از مسلکی بودن، تعهد شخصی و عزم راسخ قوماندانی عمومی پولیس نظم عامه ستایش بعمل آورد.

ANCOP – Remise de décoration au coopérant gendarmerie, 28 juin 2015 - JPEG

تاریخ نشر 05/08/2015

قسمت بالایی صفحه