اعطأی جایزهء نوبِل صلح به آقای دُنی موک وگه و خانم نادیه مراد – اعلامیهء آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۵ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۱۳ میزان ۱۳۹۷)

من مراتب تبریکات و تهنیات گرم و صمیمانه خودرا به آقای دُنی موک وگه و خانم نادیه مراد بَزی طٰهٰ که الیوم بخاطر تقبل رنج و زحمات فراوان در راستای ختم خشونت جنسی همچون راهبرد جنگ، مفتخر به اخذ جایزهء نوبِل صلح گردیدند، تقدیم می دارم.

PNG

آقای دُنی موک وگه، داکتر ولادی و نسایی کانگویی، شفاخانهء پانزی را در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی) در جمهوری دموکراتیک کانگو ایجاد کرد. در شفاخانه متذکره بیش از ۰۰۰ ۴۰ زن قربانی تجاوزات جنسی و قطع اعضای بدن، از عرضهء خدمات طبی لازمه مستفید گردیده اند. تعهد و پابندی داکتر موک وگه در قبال حقوق و صحت جنسی و تولید نسل، نامبرده را به یک سخنگوی نمادین داعیهء حقوق زنان مبدل ساخته است. از ده سال بدینسو، جمهوری فرانسه بخصوص از ورای آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.)، یک میثاق همکاری میان شفاخانهء پانزی و شفاخانهء پوهنتون آنژهِ و یا هم با تمویل مالی همکاری ها میان شفاخانهء پانزی، شفاخانه های جنوب پاریس (شفاخانهء پوهنتون مُلَن) وهمچنان شفاخانهء ابن سینا، از بنیاد داکتر موک وگه در جمهوری دموکراتیک کانگو پشتیبانی می کند. مشارالیه در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی) با کسب نشان عالی شوالیهِ دو لا لِژیون دونور مفتخر گردید.

خانم نادیه مراد، فعال عراقی - یزیدی حقوق انسانی، نجات یافته گروه موسوم به "داعش" است. در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)، سازمان ملل متحد جهت اعادهء حیثیت و کرامت قربانیان قاچاق انسانان، موصوفه را بحیث سفیر خیرخواه و حسن نیت این سازمان در این راستا تعیین کرد. خانم نادیه مراد از خود شجاعت و نوعی تعهد خارق العاده تبارز می دهد، و می داند که بر حمایت فرانسه از جامعهء یزیدی، بخصوص درعرصه های ماین روبی، مبارزه علیه معافیت، معارف و صحت حساب نموده می تواند. من سال پار هنگامی استقبال و پذیرایی اش در مقر وزارت امور خارجه، مراتب پشتیبانی مان را به وی اظهار داشتم.

JPEG

تأمین مساوات میان زنان و مردان اولویت بزرگ دورهء کاری پنجساله ریاست جمهوری فرانسه محسوب می گردد. تأمین تساوی جنسی درچوکات سیاست خارجی مان که قطعاً آن را زنگرا می خواهیم، قطب نمای عملکرد بیرونی مان است.

اعمال خشونت ها بر زنان و دختران، شکل و رونمای مروج ترین و شایع ترین تجاوز و نقض حقوق بشر در جهان بشمار می آید. این اعمال قبیح و غیر انسانی یک مصیبتی واقعی ای است که داکتر موک وگه و فعال حقوق انسانی نادیه مراد، با قوت، استقامت و جرأتی منحصر به فرد برضد آن می جنگند. جمهوری فرانسه از اینکه امروز تفویض جایزهء نوبِل صلح به پاداش اعتقاد و تعهد شان، شناخت جهانی را که شایان اش استند به نصیب شان می کند، احساس شعف و مسرت کرده و بخود می بالد.

جهت دریافت معلومات مزید :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/attribution-du-prix-nobel-de-la-paix-a-m-denis-mukwege-et-a-mme-nadia-murad

تاریخ نشر 07/10/2018

قسمت بالایی صفحه