اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲ جنوری ۲۰۱۸ / ۱۲ جدی ۱۳۹۶)

جمهوری فرانسه مراتب تبریکات نیک خویش را بمناسبت دخول و شمولیت کشورهای ساحل عاج، گینهِ استوأیی، کویت، هالند، پولند و پئروو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بتاریخ اول جنوری ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۱ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی، به مقامات و مردم این سرزمین ها تقدیم می دارد. این شمولیت و ورود گواه تعهد ممالک مذکور به حفظ صلح و تأمین امنیت بین المللی است.

JPEG

جمهوری فرانسه بحیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آنهم درحالیکه جامعه جهانی هنوزهم گریبانگیر بحران های منطقوی و تهدیدات خطیر و سنگین است، علاقه مندی و وابستگی عمیق خویش را به برقراری نظم چندجانبه و به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تذکار می دهد.

ما امیدواریم که روابط کاری تنگاتنگ و مبتنی بر اعتمادی که در رأس روابط مذکور با شرکای جدید مان قرار خواهد داشت، زمینهء پاسخگویی موثر را به این معضلات فراهم کند.

ما با اغتنام از این فُرصت دست داشته از بذل کار و زحمات چشمگیر کشورهای مصر، جاپان، سِنِگال، اوکراین و یوروگویی بحیث اعضای موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد حین ایفای مقطع دوساله ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ میلادی / ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ هجری شمسی، و همچنان از کارکردهای بارز کشور ایتالیا در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) استقبال و قدردانی می نماییم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nouveaux-membres-du-conseil-de-securite-des-nations-unies-02-01-18

تاریخ نشر 07/01/2018

قسمت بالایی صفحه