اظهارمراتب بهترین تهنیات سفارت فرانسه بمناسبت سال جدید ۲۰۱۸

JPEG

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم افغانستان بمناسبت سال جدید ۲۰۱۸ میلادی مراتب تمنیات نیک خویش را بخدمت شما
دوستان معزز تقدیم می دارد.

JPEG

تاریخ نشر 24/12/2017

قسمت بالایی صفحه