اظهارمراتب بهترین تهنیات سفارت فرانسه بمناسبت سال جدید ۲۰۱۷ [fr]

JPEG

سفارت فرانسه در افغانستان بمناسبت سال جدید ۲۰۱۷ مراتب تمنیات نیک خویش را بخدمت شما
دوستان معزز تقدیم می دارد.

JPEG

تاریخ نشر 01/01/2017

قسمت بالایی صفحه