اظهارمراتب بهترین تبریکات و تهنیات سفارت فرانسه بمناسبت سال جدید ۲۰۲۱م. [fr]

PNG

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان بمناسبت سال جدید ۲۰۲۱ میلادی، مراتب تمنیات و تبریکات نیک خویش را بخدمت شما دوستان معزز تقدیم می دارد، و امیدواراست که این سال جدید با حفظ تمام آزادی ها و دستآوردهای مردم سالار سالیان گذشته افغان ها، یک صلح پایداری را که شایسته و فرزام مردم افغانستان است، به این ملت به ارمغان بیاورد.

سال نو مبارک !
نوی کال مو مبارک شه !

تاریخ نشر 06/01/2021

قسمت بالایی صفحه