اظهارمراتب بهترین تبریکات و تهنیات سفارت فرانسه بمناسبت سال جدید ۲۰۱۹م.

JPEG

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان بمناسبت سال جدید ۲۰۱۹ میلادی مراتب تمنیات و تبریکات نیک خویش را بخدمت شما دوستان معزز تقدیم می دارد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه