اطلاعیهَ مطبوعاتی صدراعظم فرانسه به ارتباطِ سوَقصد انتحاری در انستیتیوت فرانسه در افغانستان – کابل [fr]

PNG

مانوئل والس صدراعظم، حملهَ انتحاری که انستیتیوت فرانسه در افغانستان – کابل را طی یک نمایش تیائتر آماج قرارداد و منجر به کشته شدن چندین تن و زخمی شدن جمع کثیری شد، شدیداً تقبیح می کند.

با یورش به یک نهادِ فرهنگ و کلیت ارزشهای تجلی داده شده بوسیلهَ فرانسه، دهشت افگنان مجدداً نشان دادند که حامل پیامِ نفرت و تاریک اندیشی می باشند. این امر فرانسه را در قاطعیت اش جهت مبارزه علیه وحشت تقویت می نماید.

مانوئل والس مراتب همدردی خودرا به قربانیان این عمل خشونت کور و به وابستگان شان تقدیم می دارد. نخست وزیر همبستگی فرانسه را به مجروحین، مقامات و مردم افغانستان اظهار می دارد ؛ کشور فرانسه در کنارشان می ایستد. موصوف قدردانی و ستایش حکومت و ملت را در این آزمون به کارمندان دولت در افغانستان، خاصتاً به عمله و فعلهِ انستیتیوت فرانسه در افغانستان – کابل که فعلاً سالم و در اَمن هستند، اشتهار می دارد.

فرانسه بدون ضعف و خدشه فعالیت های خودرا در راستای فرهنگ و معارف در افغانستان که شرایط عمدهَ توسعه و امنیت کشور را تشکیل می دهد، ادامه خواهد داد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه