اطلاعیهء آقای ژان-ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه : اعطأی جایزهء نوبِل صلح به آقای ابیی احمد، صدراعظم جمهوری دِموکراتیک فِدِرال اِتیوپی – (حبشه) - (پاریس، ۱۱ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۱۹ میزان ۱۳۹۸) [fr]

من از تفویض جایزهء نوبِل صلح سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) به آقای ابیی احمد، صدراعظم جمهوری دِموکراتیک فِدِرال اِتیوپی - (حبشه) استقبال و تمجید می نمایم.

JPEG

اعطأی این جایزه بیانگر تعهد بی خدشه و بی شائبه موصوف در راستای آزادی و کثرتگرایی در سرزمین اِتیوپی – (حبشه) و تأمین صلح در شاخ قارهء افریقا است. پویایی صلحی را که نامبرده خلق نمود، زمینهء گشایش روند آزاد سازی و برقراری مردم سالاری بی پیشینه را در جمهوری دِموکراتیک فِدِرال اِتیوپی – (حبشه)، و همچنان مصالحه تاریخی را با دولت اِریترهِ در تابستان سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) مساعد ساخت. بخاطر تعهداش درکنار وساطت اتحادیهء افریقا، در ماه آگست (ماه اسد) گذشته امکان امضأی یک توافقنامه ای درمورد انتقال سیاسی در جمهوری سودان نیز جامه عمل پوشید.

JPEG

جمهوری فرانسه از راهکار اصلاحات آقای ابیی احمد، صدراعظم کشور فوق الذکر و تعهد نامبرده درقبال صلحی که حامل یک جهش مثبتی در سرتاسر قارهء افریقا است، پشتیبانی می کند - آنچنانیکه بازدید مورخ ۱۲ و ۱۳ مارچ سال ۲۰۱۹ میلادی (۲۱ و ۲۲ حوت سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) رئیس جمهوری فرانسه از جمهوریت دِموکراتیک فِدِرال اِتیوپی – (حبشه) این امر را به اثبات رسانید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه