اصلِ توازن جنسیتی و مساوات در همکاری تعلیمی ما مدنظر گرفته می شود. [fr]

سفارت فرانسه در چوکات حمایت ما از سیستم معارف افغانستان، مدنظر گرفتن توازن جنسیتی و مساوات را از ورای دو برنامه تشویق می نماید.

1)- برنامه ای زیر نام "فرانسه-آینده" :

برنامهءنخست جهت تامین پیگیری بهترین شاگردان در داخل شبکهءما بنام "فرانسه-آینده"، درارتقای سویه شاگردان دو لیسه عالی استقلال و ملالی که دارای بخش تدریس زبان فرانسوی اند، سعی می ورزد. منظور از این برنامهء تعلیمی و تربیوی، قدردانی و پاداش دهی به ده تن از بهترین شاگردان فارغ ازهردو لیسه فوق الذکر است که در امتحانات کانکور شمولیت در پوهنتون ها موفق بدرآمده اند.

دو متعلم ممتازهردو لیسه، از یک بورس تحصیلی سالانه به مبلغ 000 1 یورو تا ختم چهار سال دورهء لیسانس مستفید خواهند شد. چهار بهترین ثانی، از بورس تحصیلی سالانه به مبلغ 500 یورو طی عین دوره تحصیلات عالی بهره خواهند بُرد. بالاخره، این ده شاگرد، بدون استثناَ از دورس آموزش لسان و آمادگی برای اخذ سند کمپیوتر و انترنِت (C2i) که انستیتیوت فرانسوی در افغانستان عهده دار هزینه و انسجام آن می باشد، در طول دوران چهار سال تحصیلات عالی شان استفاده نموده می توانند. هدف از این پروژه تعلیمی و تشویقی، نظارت از روند تحصیلات عالی بهترین شاگردان بوده و همچنان دریافت و شناخت عالیترین محصلین بمنظور اعطاَی بورس تحصیلات بسویهء ماستری در فرانسه می باشد.

یک کانون « "همجواری نزدیک" » نهایتاً تشکیل شده و در"انجمن محصلین پیشین بورسیهءحکومت فرانسه" مدغم خواهد گردید.

JPEG - 93.6 kb
Remise de prix dans le cadre du programme France Avenir

2)- پشتیبانی از آمادگی امتحانات کانکور جهت شمولیت در پوهنتون ها :

این پروگرام به دسترسی بیشتر دختران جوان به پوهنتون ها، بوسیلهء آمادگی شدید و پیگیر به آزمون سال 2015 کانکور شمولیت در پوهنتون ها تمرکز دارد.
در این برنامه به دو محور ذیل ارجیحت داده شده است :
- آماده ساختن 45 تن از شاگردان صنوف دوازهم لیسه ملالی برای امتحانات کانکور
- آماده ساختن دختران جوان سه مکتب در جلال آباد، چاریکار و ورس. مدیریت این پروژه به مسئولیت موَسسه "اَفرَن" برای 450 دختر، طی آموزش دور یک ماه سپرده شده است.

حفظ توازن جنسیتی و مساوات در سویه حین تطبیق برنامه کاملاً مراعات می گردد. هدف ثانی، برعلاوهء کامیابی در امتحانات کانکور، یعنی دسترسی دختران جوان به پوهنتون ها، همچنان کمک به حفظ این دختران جوان در طول تمام دوران تحصیل می باشد. دوهمین علامهء موفقیت برنامه متذکره، بعد از میزان دسترسی، افزایش نگه داشت تعداد دختران جوان در پوهنتون ها یا شاخص ختم موفقانهء ایشان در مضامین عدیده دوره تحصیلات عالی خواهد بود.

"چالش بزرگی است، ولی باید بسیج بودن کامل باشد"، آنهم در کشوری که ترکیب اجتماعی – فرهنگی جامعه سدی است در مقابل تساوی جنسیتی و مساوات.

تاریخ نشر 07/06/2015

قسمت بالایی صفحه