اشتراک ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه در کنفرانسی تحت عنوان "مدیترانه آینده" علیه گرمای اقلیم (مارسایی، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ / ۳۰ عقرب ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۳۰ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، در کنفرانسی تحت عنوان "مدیترانه آینده" که به ابتکار منطقهء "پرووانس – اَلپ – کوت دازوور" در مارسایی شهر جنوبی فرانسه دایر گردیده بود، سخنرانی نمود. شهزاده البِرت از موناکو، رونو موزولیهِ، رئیس شورای منطقوی و تعداد کثیری از وزرأ و شخصیت های مربوط به فضا و جهان حوزهء مدیترانه، و همچنان نمایندگان کُمیسیون اروپا و وحدت برای مدیترانه در این کنفرانس شرکت ورزیده بودند.

JPEG

گردهمایی "مدیترانه آینده" اولین دورهء ملاقات های باز بروی فعالان امور عامه و خصوصی ای که با سهمگیری شان در تعریف، تدوین و تعمیل راه حل های بدیع و هدفمند در حوزهء بحیره مدیترانه شناخته شده اند، بود. اجندآی کاری این اولین ملاقات، به تعهد مشترک فعالان حوزهء مدیترانه در راستای مبارزه با دمای اقلیم، و رسیدن به اهداف تعیین شده در توافقات اقلیم، بخصوص در توافقنامهء پاریس (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/informations-complementaires/textes-de-reference-19826/article/texte-de-l-accord-de-paris-pdf-563-ko) اختصاص یافته بود.

کنفرانس مذکور فُرصتی بود جهت تعریف و معرفی ابتکارات جدید کشورهای مدیترانه دربارهء شهرهای پایدار، اقتصاد سبز و آبی، تمویل بدیع رویکارهای تضعیف تغییرات اقلیمی، توسعهء یک انرژی پاک و تعهدات محلی بنفع اهداف جهانی انکشاف پایدار.

آقای لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بر ضرورت تشریک بهتر کارفرمایان، مبتکرین و خلاقان وابسته به جامعهء مدنی در بذل تقلای دسته جمعی مان در مسیر ایجاد حول و فضای مشترک در چهار اطراف بحیره مدیترانه تأکید ورزید.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از بیش ۳۰۰ اجتماع فرانسوی متعهد به دستکم ۷۰۰ رویکار همکاری غیر متمرکز، در همکاری و همگرایی با حدوداً ده کشور حوزه آبی مدیترانه و همچنان با انجمن های جامعهء مدنی و شرکت های متعهد در حول و حوش مدیترانه، بخصوص از ورای "شبکه های منطقوی کثیرالفعال" که در ۱۳ منطقهء فرانسه در حال شکل گیری است، حمایت می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2017-liees-au-dereglement-climatique/article/participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-conference-mediterranee-du-futur

تاریخ نشر 23/11/2017

قسمت بالایی صفحه