اشتراک فرانسه در مجتمع جهانی آب (برازیلیا، ۱۸ – ۲۳ مارچ ۲۰۱۸ / ۲۷ حوت ۱۳۹۶ – ۳ حمل ۱۳۹۷)

هشتمین مجتمع جهانی آب از تاریخ ۱۸ الی ۲۳ مارچ ۲۰۱۸ میلادی (از ۲۷ حوت ۱۳۹۶ تا ۳ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر برازیلیا دایر گردید. مجتمع مذکور، جهت تشویق و تحریض به عقد یک تعهد سیاسی دوامدار بسود این منبع حیاتی ای که از ناحیهء احتیاجات روزافزون، آلودگی ها و تغییر اقلیمی شدیداً تحت فشار قرار دارد، فعالان جهان آب را بسطح بین المللی گردهم آورد.

JPEG

آقای اِکزاویهِ ستیکِر، سفیر ذیصلاح و مباشر محیط زیست، هیئت فعالان فرانسوی را که در داخل یک مشارکت فرانسوی در راستای نجات آب از ورطهء کمیابی و نابودی باهم منسجم اند، رهبری نمود.

جمهوری فرانسه درحالیکه بیش از دو میلیارد انسان در جهان از دسترسی سهل و مطمئن به آب آشامیدنی و از عملیهء تطهیر و تصفیه محروم اند، حین بازنگری اهداف انکشاف پایدار مربوط به معضل آب و تطهیر و تصفیه، در مجتمع سیاسی آینده بسطح بلند درمورد انکشاف پایدار که از تاریخ ۹ الی ۱۸ جولای ۲۰۱۸ میلادی (از ۱۸ تا ۲۷ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر نیویارک تدویر خواهد یافت، بر جزم به عقد یک تعهد راسخ صدا بُلند خواهد کرد. جمهوری فرانسه در آن مجتمع از ایجاد اهرام مشخص عملکرد، مانند پیگیری پیشرفت ها بصوب اهداف تعیین شده، مدیریت در تفاهم و مفاهمه منابع آب های مشترک با چند دولت همچون ابزاری برای جلوگیری از منازعات و یا هم دریافت راه حل های منطبق و مبتنی بر قواعد طبیعت، دفاع خواهد کرد.

جمهوری فرانسه بدین مناسبت، ابتکاراتی مانند معاهده جهانی برای محیط زیست و ابتکار "کریو" را که در صحنه بین المللی ارتقا داده و به پیش می برد، در اولویت اجندآی کاری قرار خواهد داد. تذکار باید داد که ابتکار "کریو" در مقابل خطرات حادی وابسته به اقلیم، می کوشد تا به مردم کشورهای در حال انکشاف زمینهء دسترسی به انتظامات هشداردهنده پیش از وقت بذریعهء بخش خدمات آب و هواشناسی را فراهم سازد.

جهت اخذ معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2017/2018/article/participation-de-la-france-au-forum-mondial-de-l-eau-18-23-03-18

تاریخ نشر 04/04/2018

قسمت بالایی صفحه