اشتراک فرانسه درمجتمع سیاسی بسطح عالی - جولای ۲۰۱۹ میلادی / سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی

هر سال تشکیل مجتمع سیاسی بسطح عالی – (اچ.ال.پی.اف.) درمورد انکشاف پایدار، برای سازمان ملل متحد یک روز موعود بزرگی در راستای تعمیم اهداف انکشاف پایدار - (او.دی.دی.) محسوب می گردد.

PNG

تدویر مجتمع سیاسی بسطح عالی - (اچ.ال.پی.اف.)

هر سال تشکیل مجتمع سیاسی بسطح عالی – (اچ.ال.پی.اف.) درمورد انکشاف پایدار، برای سازمان ملل متحد یک روز موعود بزرگی در راستای تعمیم اهداف انکشاف پایدار - (او.دی.دی.) محسوب می گردد.

PNG

یادآهانی بعمل می آوریم که در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی (ماه سنبله سال ۱۳۹۴ هجری شمسی)، ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل متحد برنامهء انکشاف پایدار مسمأ به "اجندآی ۲۰۳۰/ ۱۴۰۹" را تا افق سال ۲۰۳۰ میلادی (سال ۱۴۰۹ هجری شمسی) وضع و تصویب نمودند. اجندآی مذکور برمحور مردمان، سیاره، رفاه و صلح تمرکز دارد. این اجندآ با امحای فقر و غربت و تأمین انتقال بسوی یک انکشاف پایدار، حامل یک چشم انداز تغییر جهان مان است. اجندآی یادشده بر محراق ۱۷ هدف انکشاف پایدار (او.دی.دی.) نیز می چرخد. اهداف فوق الذکر، مقاصدی گرفته از "صفر" گرسنگی با گذر از تساوی جنسیتی تا تطبیق اقدامات مربوط به مبارزه علیه تغییرات اقلیمی را احتوا می کند.

امسال، جلسات مجتمع سیاسی بسطح عالی – (اچ.ال.پی.اف.) تحت سرپرستی و نظارت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد – (او.سی.او.اس.او.سی.)، از تاریخ ۹ الی ۱۸ جولای ۲۰۱۹ میلادی (از ۱۸ تا ۲۷ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی) برگزار گردید و حاوی دو بخش ذیل بود : یک بخش تخنیکی و یک بخش وزارتی تحت عنوان "اعطأی ابزار عملکرد به مردمان و تأمین ادغام و مساوات". موضوعات ممتاز و برازنده حین ملاقات مذکور عبارت بود از : معارف (هدف ۴)، کار آبرومندانه (هدف ۸)، نابرابری ها (هدف ۱۰)، اقلیم (هدف ۱۳) و صلح، عدالت و موسسات کارآ (هدف ۱۶).

JPEG

امسال یک مرحلهء مهمی رقم خورد، زیرا اعضا می بایست از نخستین دور تطبیق اهداف بمنظور ایجاد یک تحرک سیاسی مجدد در قبال تعمیم اجندآی ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ نتیجه گیری می نمودند. فرانسه بنوبهء خویش در این مجتمع با گسیل هیئتی مرکب از دستکم چهل شخصیتی وابسته به ادارهء مرکزی، جامعهء مدنی و سکتور خصوصی حضور بهم رسانید.

- انسجام رویداد موازی از سوی فرانسه و کُمیسیون اروپا

بتاریخ ۱۷ جولای (۲۶ سرطان)، درحاشیهء مجتمع سیاسی بسطح عالی – (اچ.ال.پی.اف.) یک رویدادی درمورد رویکردهای تطبیقی مختلف در راستای مبارزه علیه نابرابری ها و تغییر اقلیم که از سوی فرانسه و کُمیسیون اروپا مشترکاً تنظیم شده بود، رُخ داد. تعمق و تفکر بر مبنی مثلث راه حل ها برای تنوع، اقلیم و مبارزه با نابرابری ها، زمینهء تشخیص و تعیین نگرانی های کنونی و چالش های در حال بروز را فراهم کرد. این امر جهت مقابله با تعاملات مذکور، در تعریف راهبردهای مشارکت و عملکردهای مشترک مناسب نیز مفید و موثر تمام شد.

رویداد، نقش مقدماتی رهبری جمهوری فرانسه را در رأس گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" در ماه آگست (ماه اسد) که اولویت های آن بدین مناسبت هویدا خواهد گردید، ایفا کرد. بگونهء مثال، اولویت های مزبور دربرگیرنده مسائل آتی است :

- حمایت مقام رهبری فرانسه از سکوی تحفظ مردمان قربانی بیجا شدن ها در اثر وقوع حوادث طبیعی که به ابتکار کشور آلمان حین اجلاس نشست عالی امور بشردوستانه جهانی سال ۲۰۱۶ میلادی (سال ۱۳۹۵ هجری شمسی) روی دست گرفته شد ؛

- نتایج جلسه عالی "پیمان برای اثرگذاری" درمورد رویکار ایجاد یک اتحاد جهانی بخدمت شناخت و انکشاف اقتصاد اجتماعی و منسجم (او.اس.اس.) و اقتصاد ادغامی ؛

رویداد مذکور فُرصت تأیید مجدد تعهد همگانی درقبال مبارزه علیه نابرابری ها، بررسی و مداقهء ابتکارات و ائتلافاتی که به این معضل می پردازد، و تشریک تجارب و ارائهء نمونه های پیروزی ها درعرصهء متذکره را فراهم کرد.

امداد و پیامدهای مجتمع سیاسی بسطح عالی - (اچ.ال.پی.اف.) ماه جولای (ماه سرطان)، در اجلاس نشست بُلندی مورخ ۲۴ و ۲۵ سپتامبر (۲ و ۳ میزان)، یعنی طی هفته حساس و اخص مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آن سران دول و حکومات اشتراک خواهند ورزید، ممد واقع می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://onu.delegfrance.org/La-France-au-Forum-politique-de-haut-niveau-de-juillet-2019

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه